TÁC ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI TỚI ĐỔI MỚI: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

0
89

Đặng Thanh Hoàn
Sinh viên K58 Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Ánh Thơ
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Trang
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong chiều dài hai thập kỷ nghiên cứu về tác động của lãnh đạo chuyển đổi tới đổi mới trong tổ chức, phần đa các tác giả khám phá ra mối quan hệ thuận chiều giữa hai khái niệm này. Tuy nhiên, một bộ phận còn lại cho thấy sự thiếu nhất quán trong các kết luận về tương quan lãnh đạo chuyển đổi và đổi mới, rằng lãnh đạo chuyển đổi không có mối quan hệ tuyến tích tích cực đối với đổi mới trong tổ chức. Nghiên cứu dưới đây hệ thống tổng quan các nghiên cứu về tác động của lãnh đạo chuyển đổi tới đổi mới và các khái niệm liên quan, bao gồm: lãnh đạo chuyển đổi và đổi mới; đồng thời, dựa trên những khoảng trống nghiên cứu trong chủ đề này, đề xuất hướng nghiên cứu về chủ đề trong tương lai.

Từ khóa: lãnh đạo chuyển đổi, đổi mới, tổng quan nghiên cứu

 

Abstract

Over the course of two decades of research on transformational leadership’s effects on innovation in organizations, most authors have agreed on the positive relationship between these two concepts. However, the remaining part have shown a lack of consistency on the correlation between transformational leadership and innovation that transformational leadership does not have a positive linear realationship with innovation. This paper aims to systematize the papers on the effects of transformational leadership and the corresponding concepts including tranformational leadership and innovation, thereby exploring the gap in literature and suggesting future research directions.

Keywords: transformational leadership, innovation, literature review.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments