LIÊN KẾT TRONG CHUỖI CUNG ỨNG GIA CẦM TẠI MIỀN BẮC – VIỆT NAM: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH FUZZY TOPSIS ĐO LƯỜNG SỰ LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI MUA HÀNG CUỐI CÙNG

0
853

Đỗ Minh Ngọc, Nguyễn Hải Linh, Đoàn Huyền Lưu,
Dương Thị Kim Oanh

Sinh viên K57 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Phan Thị Thu Hiền
Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Thực tế cho thấy những nghiên cứu về liên kết trong chuỗi gia cầm tại Việt Nam còn khá sơ khai. Hầu hết chỉ dừng lại ở việc phân tích, tổng hợp các thông tin sẵn có để đưa ra cơ sở lý luận, thực trạng của chuỗi cung ứng gia cầm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất nhưng chưa có nghiên cứu nào đề cập đến khoảng cách giữa chất lượng thành phẩm cung ứng và kỳ vọng của người mua hàng cuối cùng. Trong bài viết này, với mục tiêu đề xuất mô hình và giải pháp tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng gia cầm tại miền Bắc Việt Nam, nhóm tác giả đã ứng dụng mô hình Fuzzy TOPSIS để đánh giá và chọn ra nhà cung cấp nào là tốt nhất hiện nay dựa trên cơ sở bộ tiêu chí mua hàng. Kết quả từ khảo sát thực tế và phân tích số liệu chỉ ra rằng đã tồn tại một mô hình có thể coi là lý tưởng với nhu cầu hiện tại, song vẫn cần tiếp tục cải tiến để tăng cường tính liên kết trong chuỗi, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất và chăn nuôi.

Từ khóa: Chuỗi cung ứng, Chuỗi cung ứng gia cầm, Mô hình Fuzzy TOPSIS, Bộ tiêu chí mua hàng.

Abstract

There is a fact that the studies on links in poultry chains in Vietnam are quite primitive. Most of them just stop at analyzing, synthesizing available information to provide a theoretical basis and current situations of the poultry supply chain as well as proposing solutions to improve production efficiency, but no research that addresses the gap between the quality of the finished product supplied and the expectations of the end-consumer has been conducted. In this paper, with the objective of suggesting a model and solutions to strengthen links in the poultry supply chain in Northern Vietnam, the Fuzzy TOPSIS model was applied as a means to evaluate and choose which is the best supplier at present based on a set of purchasing criteria. The result from actual survey and data analysis indicated that there is an existing model which can be considered as ideal for present needs, however, it’s essential to continue ameliorating this model in order to reinforce the link in the chain, thereby enhancing production and livestock efficiency.

Keywords: Supply chain, Poultry supply chain, Fuzzy TOPSIS model, Set of purchasing criteria.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments