No. 1

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TIKTOK ĐẾN KẾT QUẢ HỌC...

Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hồng Duyên Sinh viên K59 Tài chính quốc tế – Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ RÁC THẢI THỰC PHẨM CỦA PHÁP VÀ BÀI HỌC ỨNG...

Đặng Thị Phương Anh, Trương Thị Quỳnh Giang Sinh viên K58 Tiếng Pháp thương mại – Khoa Tiếng Pháp Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – HÀN QUỐC...

Thái Thị Hồng Nhung, Đào Thị Ngọc, Trần Khánh Linh Sinh viên K59 Thương mại quốc tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc...

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NƯỚC THẢI TẠI CÁC...

Vũ Phương Thảo, Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, Nguyễn Phan Hương Ly, Nguyễn Thị Thanh Nhàn Sinh viên K59 CLC Kinh tế – Viện Kinh tế và...

VẬN DỤNG QUY TẮC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INCOTERMS TRONG MUA BÁN HÀNG...

Ngô Nguyễn Bảo Ngọc, Đàm Đức Bình, Nguyễn Hương Giang, Tạ Đoàn Thạch Thảo, Lê Ngọc Thùy Trang Sinh viên K58 CTTT Kinh tế –...

HỌC KẾT HỢP: NHỮNG MONG ĐỢI VÀ ĐỀ XUẤT TỪ SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH...

Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Mai Khuê Sinh viên K60 CTTT Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ KINH DOANH HÀNG HÓA KHÔNG ĐẢM BẢO...

Lê Thu Trang, Nguyễn Ngọc Phương Linh Sinh viên K59 Luật Thương mại quốc tế – Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA SINH VIÊN ĐẠI...

Nguyễn Kỳ Duyên, Bùi Ngọc Anh, Đoàn Khánh Linh, Ninh Hoàng Vy, Mai Tú Quyên Sinh viên K60 CTTT Quản trị Kinh doanh – Khoa...

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THAM GIA CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG...

Đoàn Khánh Linh, Bùi Ngọc Anh, Nguyễn Kỳ Duyên, Ninh Hoàng Vy, Mai Tú Quyên Sinh viên K60 CTTT Quản trị Kinh doanh – Khoa...

NHỮNG RỦI RO PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG THÔNG MINH

Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Nhật Ánh, Hà Thu Trà Giang Sinh viên K59 Luật Thương mại quốc tế - Khoa Luật Trường Đại học Ngoại...