No. 1

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH...

Ma Thị Nhung , Lộc Thị Ngọc Lan, Vũ Thị Vân Dung, Lê Diệp Anh, Hoàng Thị Tú Anh, Hoàng Lương Dung, Lộc Thu...

TÁC ĐỘNG CỦA GIÀ HÓA DÂN SỐ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CÁC TỈNH...

Trần Tuấn Anh , Nguyễn Thị Xuân Mai, Nguyễn Thị Hải, Trương Thùy Dương, Vũ Bình Dương, Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Phương Linh Sinh viên...

ẢNH HƯỞNG CỦA TỰ DO HOÁ TÀI KHOẢN VỐN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ...

Đặng Trần Việt Hoa Sinh viên K60 Kinh tế quốc tế - Khoa Kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

STUDY OF CUSTOMER SATISFACTION WITH E-PAYMENTS AND ITS IMPACTS ON CONTINUANCE INTENTION IN...

Nguyễn Nông Như Xuân Sinh viên K60 Kinh tế quốc tế – Khoa Kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

ẢNH HƯỞNG CỦA NỢ CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA CÁC NƯỚC CHÂU...

Phạm Thị Khánh Ly , Bùi Thị Ngọc Phương, Nguyễn Như Quỳnh, Vũ Mai Chinh, Trần Thị Thúy Nga, Hoàng Thị Tuyết, Lê Thị...

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN DẤU CHÂN SINH THÁI: NGHIÊN...

Nguyễn Yến Nhi , Đặng Trần Việt Hoa, Phạm Thị Hồng Thuý, Nguyễn Diệp Anh, Ma Thị Nhung Sinh viên K60 Kinh tế quốc tế,...

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC NGỌT TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở...

Nguyễn Doãn Hoàng Minh , Vũ Nguyễn Duy Bình, Phạm Minh Hòa, Trương Thị Phương Quỳnh, Trần Cao Lam Giang Sinh viên K60 Kinh tế...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯỢNG TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TÁI TẠO CỦA...

Nguyễn Thị Anh Đào , Nguyễn Đoàn Ngọc Ánh, Đỗ Quỳnh Mai, Phùng Thị Xuân Mai, Nguyễn Trà My, Nguyễn Bảo Ngọc, Trịnh Thị...

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG PHƯƠNG THỨC QUẢNG BÁ SẢN PHẨM QUA NHỮNG NGƯỜI CÓ...

Nguyễn Thuỳ Trang Sinh viên K61-Anh 02- Quản trị kinh doanh quốc tế- Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH...

Hoàng Minh Hiển , Nguyễn Thị Nga Anh, Lê Nguyệt Hằng, Nguyễn Phương Anh Sinh viên K60 CTTT Quản trị kinh doanh - Khoa Quản...