No.3

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NINH ĐÁP ỨNG YÊU...

Tạ Quốc Khải Sinh viên K56 Kinh tế Đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG: KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ DOANH NGHIỆP THỜI...

Ngô Thị Minh Tâm Sinh viên K56 Kinh doanh quốc tế - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

PHÁT HIỆN SỰ BẤT THƯỜNG TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP...

Vương Ngọc Quỳnh Sinh viên K56 CLC Kế toán Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA – Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH ỨNG DỤNG KẾ TOÁN TINH GỌN...

Trần Nguyên Hạnh Sinh viên K56 CLC Kế toán kiểm toán định hướng ACCA - Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương,...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN: TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH...

Lê Hoàng Nguyên Hương Sinh viên K56 CLC Kế toán Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA, Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Ngoại...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÁCH NHIỆM...

Phạm Minh Anh Sinh viên K56 CLC Kế toán Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA – Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Ngoại...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT...

Nguyễn Thảo Ngọc Sinh viên K56 CLC Kế toán Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA – Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Ngoại...

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI...

Đặng Khánh Vân Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán - Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thị...

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TẠI CÁC...

Hứa Thanh Huyền Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán - Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thị...

MÔ HÌNH KẾ TOÁN XANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN...

Nguyễn Gia Khiêm Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán - Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Lê Thành...