No. 3

FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INFORMATION DISCLOSURE OF ENERGY COMPANIES LISTED IN...

Nguyen Hoang Nam K57 - Faculty of Accounting & Auditing Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam Le Tra My Lecturer – Faculty of Accounting & Auditing Foreign Trade University, Hanoi,...

The Impacts Of Individual Characteristics And Working Environment On The Intention To Stay In...

Phi Lan Anh K57 - Faculty of Accounting and Auditing Foreign Trade University, Ha Noi, Viet Nam Tran Thi Kim Anh Faculty of Accounting and Auditing Foreign Trade University,...

QUẢN TRỊ TỒN KHO SỬ DỤNG PHÂN TÍCH FSN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN...

Nguyễn Thị Thiên Thanh Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Lê Trà My Giảng viên Khoa Kế toán...

TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC...

Nguyễn Thị Thủy Sinh viên K57 Kế toán kiểm toán – Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Lê...

TÁC ĐỘNG CỦA CHI TIÊU CHÍNH PHỦ ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG XANH Ở CÁC...

Lê Trần Khánh Ngọc , Đào Ngọc Quỳnh Anh, Ngô Minh Anh Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại...

TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN...

Dương Thùy Linh , Nguyễn Phương Ngân, Trần Mỹ Hiếu Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở...

KHỦNG HOẢNG CĂN TÍNH VÀ VẤN ĐỀ NHẬN THỨC BẢN THÂN CỦA GEN Z...

Hồ Huỳnh Minh Thư , Trần Thị Phương Thảo, Lương Ngọc Khánh Trang, Hà Nhật Anh Thư, Ngô Nguyễn Thư Hương Sinh viên K60 CLC...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI PHÂN LOẠI RÁC THẢI NHỰA VÀ...

Trịnh Ngọc Thanh , Nguyễn Thị Ngọc, Vương Thủy Quỳnh, Hoàng Thu Trang Sinh viên K59 Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương...

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH NEURAL NETWORK TRONG XÁC ĐỊNH CẢM XÚC KHÁCH HÀNG TRỰC...

Mẫn Đức Bình Minh Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Vương Thị Thảo Bình Ban Quản lý Khoa học và...

THAM VẤN HỌC TẬP Ở BẬC ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI...

Phạm Nguyễn Ngọc Thư , Phạm Yến Linh, Nguyễn Thị Tường Vi, Phạm Hoàng Bảo Vy Sinh viên K61 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại,...