TÁC ĐỘNG CỦA TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN CHÂU Á ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (1990-2020)

0
815

Dương Thùy Linh , Nguyễn Phương Ngân, Trần Mỹ Hiếu
Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại
Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phùng Minh Anh, Trần Minh Anh
Sinh viên K60 CLC Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng
Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thị Mai
Giảng viên Bộ môn Khoa học Cơ bản
Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Để đo lường tác động của tự do hóa thương mại đến biến đổi khí hậu, nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ hơn 50 quốc gia ở Châu Á từ năm 1990-2020 của Ngân hàng Thế giới. Theo mô hình GLS, độ mở thương mại không có tác động đáng kể đến môi trường thông qua các biến CO2, CH4 và GHG, tuy nhiên dựa trên việc tạo ra các biến tương tác từ độ mở thương mại và mức độ thu nhập cho thấy ở các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, độ mở thương mại có tác động tích cực đáng kể hơn nhiều đối với khí thải CO2 so với các nước có thu nhập trung bình cao. Do đó, nhóm tác giả đề cập đến các chính sách gợi ý trong hoạt động kinh tế nhấn mạnh vào việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và các quy định chặt chẽ hơn về môi trường đối với các doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường do tự do hóa thương mại.

Từ khóa: biến đổi khí hậu, Châu Á, độ mở thương mại, khí CO2, mô hình GLS.

Abstract

To estimate the impact of trade liberalization on climate change, our study uses data from more than 50 countries in Asia from 1990-2020 in the World Bank. According to the GLS model result, trade openness has no significant impact on environment via methane (CH4), carbon dioxide (CO2), nitrous oxide (N2O), and greenhouse gasses emissions (GHG), however based on creating the interaction variables from trade openness and income groups show that in lower-middle-income countries, trade openness has a much more significant positive impact on carbon dioxide emission than upper-middle income.Thus, the authors mention suggested policies in economic activities emphasizing on promoting the use of renewable energy and stricter environmental regulations on enterprises to alleviate negatively-affected environment by trade liberalization.

Keywords: Asia, carbon dioxide, climate change, GLS, trade openness.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments