TÁC ĐỘNG CỦA CHI TIÊU CHÍNH PHỦ ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG XANH Ở CÁC QUỐC GIA CHÂU Á GIAI ĐOẠN 1990-2021

0
296

Lê Trần Khánh Ngọc , Đào Ngọc Quỳnh Anh, Ngô Minh Anh
Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại
Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lê Trương Hải Vân, Đồng Vũ Phương Trang
Sinh viên K60 CLC Tài chính quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thị Mai
Giảng viên Bộ môn Khoa học cơ bản
Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu đã tìm hiểu về tác động của các nhóm chi tiêu chính phủ đến tăng trưởng xanh ở 48 nước Châu Á được phân loại theo mức thu nhập trong giai đoạn 1990 – 2021 với dữ liệu được tổng hợp từ World Bank và IMF. Kết quả hồi quy cho thấy chiều hướng ảnh hưởng khác nhau của chi tiêu chính phủ lên các quốc gia có thu nhập thấp và thu nhập cao, nhưng đối với hầu hết các quốc gia, chi tiêu công lên các lĩnh vực giáo dục, R&D và khoa học công nghệ mang lại tác động rất lớn đến sự tăng trưởng xanh của nền kinh tế các nước. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị về việc chính phủ nên điều chỉnh phân bổ chi tiêu lên các lĩnh vực có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng xanh và có kế hoạch phân bổ nguồn lực, hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) để đầu tư hơn vào các công nghệ xanh.

Từ khóa: tăng trưởng xanh, chi tiêu chính phủ, Châu Á, môi trường, kinh tế xanh.

Abstract

The study examined the impact of government spending on green growth in 48 Asian countries classified by income level for the period of 1990 – 2021 with data compiled from the World Bank and the IMF. The regression results show that the pattern of government spending is different between low-income and high-income countries, but for most countries, public spending on education, R&D sectors and science, technology make a significant impact on green growth. Based on these findings, the study gives suggestions on how the government could boost green growth by allocating spending to the right areas and investing in more resources, R&D activities for green technology.

Keywords: green growth, government expenditure, Asia, environment, green economy.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments