QUY TRÌNH GỬI ĐĂNG BÀI

Quy trình gửi đăng bài được thực hiện tuân theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký

Đầu mối thực hiện:

 • Các đơn vị
 • Phòng QLKH (theo dõi)

Nội dung:

 • Các Đơn vị (được hiểu là các cơ sở/viện/khoa/bộ môn trực thuộc trường) thông báo về việc triển khai thực hiện FWPS tới GV, SV.
 • SV, GV đăng ký gửi bài FWPS theo Đơn vị của SV.
 • Các Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể việc thực hiện FWPS tại đơn vị của mình.
 • Các Đơn vị lập danh sách SV và GVHD (bằng bản cứng và bản mềm) đăng ký gửi bài viết FWPS (bao gồm tên SV, tên GVHD, tên bài viết). Danh sách đăng ký gửi bài viết FWPS (bản cứng) gửi trực tiếp lên P. QLKH, bản mềm
 • Danh sách gửi vào địa chỉ email: qlkh@ftu.edu.vn. Việc lập và gửi danh sách đăng ký gửi bài viết FWPS lên P. QLKH được tiến hành 03 tháng/1 lần.

Bước 2: Tổ chức phản biện

Đầu mối thực hiện:

 • Các đơn vị
 • Thời gian thực hiện: 04 tuần kể từ ngày sinh viên gửi đăng ký

Nội dung:

 • Các Đơn vị tổ chức phân 01 phản biện kín độc lập, phản biện nội dung và hình thức bài viết theo đúng hình thức FWPS.
 • Sau khi có nhận xét phản biện đối với bài viết, Các Đơn vị chuyển nhận xét phản biện bài viết cho sinh viên và GV.
 • SV chỉnh sửa bài viết theo góp ý của phản biện và nộp lại Các Đơn vị.
 • Giáo viên phản biện ký xác nhận bài viết sau khi SV đã chỉnh sửa theo góp ý và bài viết đạt yêu cầu để công bố.
 • Trường hợp các bài viết không đạt yêu cầu, Các Đơn vị có quyền loại bỏ, không gửi các bài viết đó lên P. QLKH để thực hiện công việc công bố bài viết.
 • Trong thời gian 04 tuần kể từ thời điểm SV gửi bài viết cho Các Đơn vị, Các Đơn vị sẽ chuyển bài viết sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý của phản biện và có xác nhận của GV phản biện (bằng bản cứng và bản mềm) lên P. QLKH.

Bước 3: Đăng tải bài viết

Đầu mối thực hiện:

 • Phòng QLKH

Nội dung:

 • QLKH biên tập các bài viết từ các Đơn vị chuyển lên (yêu cầu chinh sửa thêm bài viết về nội dung và hình thức nếu cần thiết)
 • Cấp mã số, đăng tải bài viết lên trên website của Trường.
 • Thời gian thực hiện: tối đa không quá 04 tuần kể từ ngày các đơn vị gửi nội dung bài viết

Bước 4: Tổ chức đánh giá và xét thưởng bài viết xuất sắc

Đầu mối thực hiện:

 • Phòng QLKH

Nội dung:

 • Việc đánh giá và xét thưởng các bài viết được thực hiện 01 lần/năm.
 • QLKH là đơn vị đầu mối thực hiện việc đánh giá và xét thưởng đối với các bài viết đã được công bố trên FWPS.
 • QLKH tổ chức buổi lễ trao giải thưởng.