No. 5

TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG LÊN TRUNG THÀNH SỬ DỤNG FINTECH TRONG...

Nguyễn Hoàng Thái Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ GẮN KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA ...

Ngô Ngọc Anh Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Đỗ Thị...

ỨNG DỤNG CỦA DỮ LIỆU LỚN TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH ...

Phạm Ngọc Anh, Đỗ Diệu Linh, Trịnh Hải Quang, Nguyễn Kim Thanh, Đào Minh Thu Sinh viên K59 CLC Quản trị kinh doanh – Khoa...

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY...

Nguyễn Hải Ngọc Huyền Sinh viên K58 Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

TỔNG QUAN HỆ THỐNG QUAN ĐIỂM VỀ LÃNH ĐẠO CHIA SẺ TRONG NHÓM ĐỔI...

Lưu Khánh Linh, Phạm Mai Linh Sinh viên K59 Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương,...

NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ...

Nguyễn Ngọc Huyền Sinh viên K58 Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN...

Trần Thị Minh Hiên Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

VỐN XÃ HỘI NGOẠI SINH: THANG ĐO DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI...

Lưu Khánh Linh , Phạm Mai Linh Sinh viên K59 Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại...

CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN ĐỂ...

Đoàn Trung Anh, Bùi Thị Phương Thảo Sinh viên K57 Luật Thương mại quốc tế - Khoa Luật Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt...

TIỀM NĂNG PHỤC HỒI NGÀNH DU LỊCH THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM THỜI KỲ...

Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Hương Dung, Trịnh Thị Liên, Đặng Thùy Linh, Nguyễn Trà My, Ngô Thị Nha Trang Sinh viên K59 Kinh tế và...