TIỀM NĂNG PHỤC HỒI NGÀNH DU LỊCH THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM THỜI KỲ HẬU COVID-19

0
255

Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Hương Dung, Trịnh Thị Liên, Đặng Thùy Linh,
Nguyễn Trà My, Ngô Thị Nha Trang
Sinh viên K59 Kinh tế và Phát triển quốc tế – Khoa Kinh tế Quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Hải Yến
Giảng viên Khoa Kinh tế Quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bằng cách tìm kiếm và sử dụng các dữ liệu thứ cấp, bài nghiên cứu ra đời với mục tiêu là đánh giá tiềm năng phục hồi du lịch thông minh ở Việt Nam thời kỳ hậu Covid-19. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy Việt Nam là một đất nước có tiềm năng to lớn trong việc phục hồi ngành du lịch thông minh bởi Việt Nam sở hữu nhiều yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng và thành tựu đã đạt được, du lịch thông minh vẫn tồn tại rất nhiều khó khăn và thách thức. Từ đó, bài viết sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm phục hồi loại hình du lịch thông minh sau đại dịch để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Từ khóa: du lịch thông minh, Việt Nam, hậu Covid-19.

Abstract

By researching and using secondary data, the objective of this paper is assessing the potential of smart tourism recovery in post Covid – 19 period in Vietnam. Research results have shown that Vietnam is a potential country in recovering smart tourism because Vietnam possesses many important factors. However, besides the potential and achievements, smart tourism still faces many difficulties and challenges. Therefore, this paper will suggest some solutions to recover smart tourism after the pandemic and towards the goal of sustainable development.

Keywords: Smart tourism, Vietnam, post Covid – 19 period.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments