CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN ĐỂ ĐẦU TƯ, KINH DOANH THỜI KÌ CÔNG NGHỆ SỐ

0
132

Đoàn Trung Anh, Bùi Thị Phương Thảo
Sinh viên K57 Luật Thương mại quốc tế – Khoa Luật
Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Lan
Giảng viên Khoa Luật
Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong bối cảnh hiện tại, Cách mạng Công nghệ đánh dấu thay đổi lớn trong mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là đối với sự vận động, phát triển của nền kinh tế thị trường. Việc ứng dụng nền tảng số là xu thế tất yếu, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của cá nhân cũng như của doanh nghiệp. Vấn đề được đặt ra ở đây là khi một bên vợ, chồng tham gia vào hoạt động đầu tư, kinh doanh thì quyền sở hữu tài sản của vợ chồng sẽ được xác định như thế nào để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của bên chồng, vợ còn lại và quyền và lợi ích của bên thứ ba có liên quan nhưng lại có thể đảm bảo quyền tự do kinh doanh của các chủ thể. Để tương thích và đảm bảo quyền tự do kinh doanh của vợ chồng trong thời kỳ công nghệ số, pháp luật hôn nhân và gia đình đặt ra vấn đề chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bên cạnh các chế định khác như chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận, thỏa thuận chia tài sản khi ly hôn… Bài nghiên cứu sẽ tập trung đi sâu vào nghiên cứu một số vấn đề pháp lý về chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, đồng thời đóng góp một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về vấn đề này.

Từ khoá: thỏa thuận; chia tài sản chung; thời kỳ hôn nhân; đầu tư, kinh doanh; công nghệ số.

Abstract

In the current context, the Technological Revolution marks a major change in all aspects of social life, especially in the movement and development of the market economy. The application of digital platforms is an inevitable trend, enhancing competitive advantages and optimizing business activities of individuals as well as enterprises. The problem here is that business investment activities are not only subject to individuals or businesses but also households and couples. So, the question is that with the current trend of digital transformation business, households and couples who want to conduct business investment activities, the right to own property when participating in investment activities is required. with these subjects will be protected based on the provisions of current law. In order to be compatible and to ensure the freedom of business of husband and wife in the digital age, the marriage and family law poses the issue of dividing the common property of husband and wife during the marriage period in addition to other regulations. such as the property regime of husband and wife according to agreement, agreement to divide assets upon divorce…The research paper will focus on researching a number of issues that can contribute some comments and opinions on this issue.

Keywords: agree; distribution of general property; the marriage time; business investment; digital technology.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments