VỐN XÃ HỘI NGOẠI SINH: THANG ĐO DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

0
92

Lưu Khánh Linh , Phạm Mai Linh
Sinh viên K59 Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Lê Thị Ngọc Khanh
Sinh viên K58 CTTT Kinh tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Đỗ Duy Tiến
Sinh viên K59 Kinh tế và phát triển quốc tế – Khoa Kinh tế quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Hạnh
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo tập trung nghiên cứu vốn xã hội bên ngoài doanh nghiệp bằng cách xem xét các nghiên cứu trước đây và đề xuất các biện pháp đo lường trong bối cảnh doanh nghiệp hoặc nhóm thực hiện các dự án đổi mới sáng tạo. Vốn xã hội bên ngoài doanh nghiệp có thể được đo lường bằng ba thang đo chính: Nhóm nhà đầu tư của doanh nghiệp, Nhóm cố vấn và Cộng đồng quanh doanh nghiệp. Đặc biệt, Cộng đồng liên quan đến doanh nghiệp là một khám phá mới được đề xuất bởi các tác giả. Vai trò và lý do lựa chọn từng yếu tố trên cũng được làm rõ trong bài viết. Các định nghĩa về thang đo và các câu hỏi mẫu được cung cấp để giúp người đọc hiểu rõ hơn về chủ đề này. Đồng thời, tác giả đưa ra một số bàn luận về ứng dụng kết quả trong thực tiễn quản lý và mở ra một số hướng nghiên cứu thực nghiệm thú vị trong tương lai về ảnh hưởng thực sự của nguồn vốn xã hội ngoại sinh đến các nhóm dự án, tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Từ khóa: Định nghĩa vốn xã hội ngoại sinh, đo lường vốn xã hội bên ngoài doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Abstract

The article has focused on the study of external social capital by reviewing previous studies and proposing measures of external social capital in the innovative project team context. External social capital can be measured by three main scales: Team Investors, Team Mentors and Communities. In particular, Communities is a novel discovery proposed by the authors. The role and reason for choosing each of the above factors are also clarified in the article. Scales’ definitions and sample questions are provided to help readers better understand this topic. At the end of the article, the authors give some discussion on the application of results in managerial practice and open some interesting experimental research directions in the future on the real influence of external social capital on project teams or organizations.

Keywords: External social capital definition, external social capital measurement, innovation entrepreneurship, startup teams.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments