No. 1

ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ ÁP LỰC ĐẾN GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH:...

Hồ Nguyễn Tuấn Anh, Lưu Nguyễn Quỳnh Như, Võ Linh Kiều Sinh viên K61 – Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở...

TÁC ĐỘNG CỦA TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỦ TỊCH...

Trần Như Quỳnh Sinh viên K60 – Lớp K60B – Tài chính Quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II, Thành phố Hồ Chí...

VÀNG – TÀI SẢN PHÒNG NGỪA RỦI RO HAY NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN:...

Lê Thị Ngân Anh, Phạm Thị Tố Uyên Sinh viên K60 – Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II, Thành phố...

TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA XUẤT KHẨU ĐẾN CƯỜNG ĐỘ NĂNG LƯỢNG:...

Phạm Hoàng Thục Đoan, Huỳnh Ngọc Tuyền Sinh viên K59 –Kinh tế đối ngoại Chất lượng cao – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc...

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ ĐẾN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BẰNG CHỨNG THỰC...

Bùi Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Đào, Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Trần Ánh Sa, Phạm Cẩm Huyền Sinh viên K60CLC5 - K60 - Logistics và...

TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ MÔI TRƯỜNG ĐẾN TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO: BẰNG...

Lưu Ngọc Lan, Vũ Phương Chi, Võ Nhật Dương, Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Thu Thủy Sinh viên K60 Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học...

ỨNG DỤNG CHIẾN LƯỢC JUST IN TIME TRONG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG: NGHIÊN...

Phạm Khánh Linh Trang, Mai Sơn Tùng, Nguyễn Tuấn Khôi, Trần Hữu Tâm, Vũ Quốc Trung, Hoàng Đức An Sinh viên K60 CLC Kinh tế...

TÁC ĐỘNG CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP: VIỆC LÀM, XUẤT KHẨU NGUYÊN LIỆU THÔ...

Đào Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Phương Ngân, Dương Thùy Linh, Lê Trần Khánh Ngọc, Khương Thị Hằng Nga Sinh viên K60 – Kinh tế đối...

ĐÁNH GIÁ MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LỰC TỰ KIỂM SOÁT VÀ HÀNH VI...

Trương Quang Huy, Đỗ Khánh Duy, Phùng Nguyễn Nhật Hoài, Trần Mai Khanh Sinh viên Khóa 60 Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương...

PHÂN TÍCH THỰC HÀNH VẬN TẢI XANH CỦA MAERSK VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC...

Bách Nguyễn Huyền Anh, Bùi Thị Ngọc Bích, Nguyễn Hồng Dương, Nguyễn Anh Dũng, Dương Quỳnh Trang, Nguyễn Đặng Thùy Dương Sinh viên K60 Kinh...