No. 1

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CÁC SẢN PHẨM SỮA NƯỚC...

Phùng Nguyễn, Kiều Công Tâm, Nguyễn Văn Vỹ Sinh viên K56 CLC4 - Kinh tế đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG KHI HỌC ONLINE CỦA SINH...

Phan Xuân Anh, Trần Yến Nhi, Đặng Hương Thùy Sinh viên K56 CLC1 - Quản trị kinh doanh quốc tế Cơ sở II Trường Đại học...

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH HỌC THẠC SĨ SAU TỐT NGHIỆP...

Lê Ngọc Phương Trinh Sinh viên K56 Kinh tế Đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần...

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÁC CHUỖI SIÊU THỊ BÁN LẺ HÀNG...

Nguyễn Nương Mộng Mơ, Lê Khánh Vi, Ngô Thái Bảo, Phan Thị Anh Thư Sinh viên K58E Kinh tế Đối ngoại Cơ sở II Trường Đại...

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA...

Nguyễn Thị Hương Sinh viên K56 Tài chính quốc tế – Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thị...

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC VÀ KIẾN THỨC TÀI...

Nguyễn Doãn Việt Hưng Sinh viên K56 Ngân hàng và Tài chính quốc tế – Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

CÁC QUY ĐỊNH VỀ SPS – KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT NHẬT BẢN ĐỐI...

Hán Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Ngân Khanh Sinh viên K59 CLC Kinh tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học...

HÀNG RÀO KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CỦA NHẬT BẢN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THỦY...

Lê Phạm Lan Khanh, Nguyễn Trang Linh, Nguyễn Tuấn Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng Sinh viên K59 CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng –...

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH THÉP VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH...

Nguyễn Khánh Tùng, Nguyễn Trung Kiên, Đinh Quang, Lê Nhật Hoàng Sinh viên K58 CTTT Kinh tế - Viện KT & KDQT Trường Đại học Ngoại...

THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ TRONG KHUÔN KHỔ...

Đỗ Thị Phương Thảo Sinh viên K56 CTTT Kinh tế Đối ngoại – Viện KT&KDQT Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Ngô Hoàng Quỳnh...