NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INTLABS VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

0
38

Nguyễn Hải Ngọc Huyền
Sinh viên K58 Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Ánh Thơ
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Lĩnh vực IT ở Việt Nam nổi lên với nhiều ông lớn như Viettel, FPT, VNPT… Mặt khác, trong thời đại công nghệ 4.0, ngành IT được nhận định như một ngành hot, vô vàn các doanh nghiệp startup được thành lập. Các doanh nghiệp này cạnh tranh gay gắt với nhau vừa để thu hút người tài từ các trường đại học, vừa để níu chân người tài sẵn có trong doanh nghiệp. Vậy nên việc xây dựng một chính sách động viên khuyến khích nhân viên trong doanh nghiệp là vô cùng cấp thiết tại những công ty startup về IT. Sau khi thu thập dữ liệu về ý kiến của nhân viên thông qua bảng hỏi, bài nghiên cứu chỉ ra tác động của các nhân tố tài chính và phi tài chính đến động lực cỉa nhân viên tại doanh nghiệp.

Từ khóa: động viên, khuyến khích, động lực, IT, nhân viên.

Abstract

The IT field in Vietnam has emerged with many big players such as Viettel, FPT, VNPT, etc. On the other hand, in the 4.0 technology era, the IT industry is considered as a hot industry, countless startups were established. These businesses compete fiercely with each other both to attract talented people from universities and to retain existing talents in the business. Therefore, building a policy to encourage employees in the business is extremely urgent at IT startups. After collecting data on employees’ opinions through questionnaires, the study shows the impact of financial and non-financial factors on employee motivation at the enterprise.

Keywords: encourage, motivate, motivation, IT, employee.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments