CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ GẮN KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP STARTUP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

0
63

Ngô Ngọc Anh
Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Đỗ Thị Thanh Hương
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này được triển khai nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại các startup trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tác giả đã thực hiện khảo sát 200 nhân viên đã và đang làm việc tại các startup khác nhau ở Hà Nội, sau đó xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS thông qua phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan và phân tích hồi quy bội. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 04 yếu tố có tác động đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các startup ở Hà Nội, bao gồm: Cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc, sự ghi nhận và phần thưởng, niềm tự hào với tổ chức. Từ đó nghiên cứu đề ra một số giải pháp đến những nhà lãnh đạo công ty nhằm nâng cao mức độ gắn kết của nhân viên đối với tổ chức của mình.

Từ khóa: Sự gắn kết của nhân viên, startup, các nhân tố ảnh hưởng tới sự gắn kết.

Abstract

The study was conducted to determine the factors affecting the employee engagement of staff working at startups in Hanoi. The author conducted a survey of 200 employees who used to work and are working at startups in Hanoi, then processed data with SPSS statistical tools by using descriptive statistics, Cronbach’s Alpha reliability test, exploratory factor analysis, correlation analysis and multiple regression. Research results show that there are 04 factors affecting employee engagement of staff working at startups in Hanoi, including: Career development opportunities, work environment, reward and recognition, and company pride. From the findings, the research suggests some solutions for company executives to enhance employee engagement.

Keywords: employee engagement, startup, factors affecting employee engagement.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments