TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG LÊN TRUNG THÀNH SỬ DỤNG FINTECH TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM

0
108

Nguyễn Hoàng Thái
Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thúy Anh
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Thế giới hiện đang suy thoái vì đại dịch Covid-19. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm đưa ra các đề xuất để thúc đẩy sự phát triển của Fintech như một giải pháp phục hồi kinh tế trong và sau Covid-19. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng để phân tích dữ liệu thu thập được từ 168 đáp viên bằng phần mềm SPSS 26 và AMOS Graphics 24. Kết quả nghiên cứu xác định 6 yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng trong ngành Fintech: Mức độ đáp ứng, giao diện người dùng, bảo mật, cảm nhận tính dễ sử dụng, cảm nhận tính đổi mới của công ty và cảm nhận giá trị. Do đó, trên cơ sở kết quả thu được, tác giả đề xuất một số khuyến nghị và hàm ý đối với các nhà cung cấp dịch vụ Fintech nhằm phát triển lĩnh vực Fintech tại Việt Nam, góp phần vào sự thịnh vượng chung của cả nền kinh tế.

Từ khóa: Trải nghiệm khách hàng, lòng trung thành của khách hàng, Fintech, công nghệ tài chính, covid-19

Abstract

The world is currently in a recession because of the Covid-19 pandemic. The purpose of this research is to give the recommendations and implications to promote the development of Fintech as the economic recovery solution during and after Covid-19. The study uses the quantitative method to analyze the data collected from 168 respondents with software SPSS 26 as well as AMOS Graphics 24. The results of the research determine 6 factors affecting the customer experience in the Fintech industry: Responsiveness, user interface, security, perceived ease of use, perceived firm innovativeness, and perceived value. Consequently, based on the obtained results, the authors propose some recommendations and implications for Fintech service providers in order to develop the Fintech sector in Vietnam contributing to the prosperity of the whole economic system.

Keywords: Customer experience, customer loyalty, Fintech, financial technology, covid-19.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments