NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI LAN THÀNH TRONG ĐẠI DỊCH COVID VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

0
24

Nguyễn Ngọc Huyền
Sinh viên K58 Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Ánh Thơ
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong đại dịch Covid, rất nhiều công ty đã phải phá sản vì ảnh hưởng của đại dịch. Việc ngừng hoạt động trong thời gian giãn cách đã khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam không thể trụ vững để vượt qua đại dịch. Hiểu được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của vấn đề, đề tài “Nghiên cứu các chỉ số tài chính của Công ty cổ phần Cơ khí và Thương mại Lan Thành trong đại dịch Covid và đề xuất giải pháp” như là một bài nghiên cứu kịp thời về ảnh hưởng của đại dịch Covid lên các chỉ số tài chính của công ty này nói riêng cũng như lên tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam nói chung. Các chỉ số được phân tích là chỉ số đánh giá khả năng thanh toán, chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động, chỉ số đánh giá cơ cấu nợ-vốn, và chỉ số đánh giá khả năng sinh lời. Từ đó, bài nghiên cứu đưa ra một số nhận xét về các chỉ số tài chính của doanh nghiệp cũng như đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện chúng.

Từ khóa: Phân tích tài chính, các chỉ số tài chính, đại dịch Covid.

Abstract

During the Covid pandemic, many companies had to go bankrupt because of the impact of the pandemic. The shutdown during the period of isolation has made small and medium enterprises in Vietnam unsustainable to overcome the pandemic. Understanding the importance as well as the urgency of the problem, subject “Research of the financial indicators of Lan Thanh mechanical and trading joint stock company in the covid pandemic and proposed solutions” is a timely research paper on the impact of the Covid pandemic on the financial index of this company in particular as well as the financial performance of small and medium enterprises in Vietnam in general. Since then, the research paper makes some comments on the financial indicators of the business as well as offers some solutions to improve them.

Keywords: Financial indicators, Covid pandemic, solutions.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments