TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TỚI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DỊCH VỤ NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

0
752

Nguyễn Thị Thủy
Sinh viên K57 Kế toán kiểm toán – Khoa Kế toán kiểm toán
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Lê Trà My
Giảng viên khoa Kế toán kiểm toán
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định được mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động kinh doanh và đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp ngành dịch vụ niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được sử dụng là dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài chính đã qua kiểm toán của 76 doanh nghiệp điển hình trong ngành dịch vụ niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2018-2021. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy giữa đòn bẩy tài chính và hiệu quả hoạt động có mối quan hệ mật thiết với nhau, cụ thể chúng có tác động thuận chiều thông qua chỉ số cơ hội tăng trưởng, bên cạnh đó nếu dựa trên chỉ số nợ ngắn hạn và đòn bẩy tài chính thì lại thể hiện mối quan hệ ngược chiều, ngoài ra nếu dựa trên chỉ số tài sản hữu hình và quy mô công ty thì không nhận ra sự ảnh hưởng tác động qua lại giữa chúng. Dựa trên kết quả thu được, một số khuyến nghị về việc sử dụng đòn bẩy tài chính được đề xuất nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin giúp các nhà đầu tư, các nhà quản lý có cái nhìn tổng quát, dự đoán về mức độ tác động của các chỉ số đòn bẩy tài chính bên trong doanh nghiệp đến chỉ số lợi nhuận, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Từ khóa: đòn bẩy tài chính, hiệu quả hoạt động, ngành dịch vụ, công ty niêm yết

Abstract

The main objective of this research is to determine the relationship between business performance and the financial leverage of service enterprises listed on the Vietnam stock exchange. The research data used is secondary data collected from the audited financial statements of 76 typical enterprises in the service industry listed on the Vietnam Stock Exchange in the period 2018-2021. Research results have shown that there is a close relationship between financial leverage and operational efficiency, specifically, they have a positive effect through the growth opportunity index, besides, if based on the The number of short-term debt and financial leverage show a negative relationship, in addition, if based on the tangible asset index and the size of the company, the interplay between them is not recognized. Based on the obtained results, a number of recommendations on the use of financial leverage are proposed to contribute to providing more information to help investors and managers have an overview and predict the level of financial leverage. The impact of the financial leverage indicators inside the business on the profit index, business performance.

Keywords: financial leverage, business performance, the service industry, listed companies

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments