CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THẾ HỆ Z THÀNH PHỐ HÀ NỘI

0
11002

La Thị Tuyết
Sinh viên K56 Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Lê Thu Hằng
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Ngày nay, không ai có thể phủ nhận rằng mua sắm trực tuyến đang ngày càng phát triển và dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam. Bên cạnh đó, thế hệ Z, những người sinh ra trong khoảng thời gian cuối những năm 1990 đến đầu những năm 2000, được cho rằng trong tương lai sẽ trở thành những người tiêu dùng tiềm năng cho thị trường này. Do đó, mục đích của nghiên cứu là xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của thế hệ Z và thành phố Hà Nội là khu vực được tác giả lựa chọn để nghiên cứu. Bằng các phương pháp phân tích định tính và định lượng trên 136 phiếu khảo sát cho kết quả có bốn yếu tố ảnh hưởng tích cực đó là: tính dễ sử dụng, trải nghiệm mua sắm trực tuyến, chất lượng và tính hữu ích. Dựa trên kết quả thu được, tác giả đã đưa ra một số giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh hoạt động mua sắm trực tuyến của thế hệ Z cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Mua sắm trực tuyến, thế hệ Z, gen Z, yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến.

Abstract

Nowadays, nobody can deny that online shopping is growing and becoming a new comsumption trend in Vietnam. In addition, Generation Z, who were born between the late 1990s and early 2000s, are expected to become potential consumers for this market in the future. Therefore, the purpose of the study is to examine the factors affecting the online shopping decision of Generation Z and Hanoi city is the area selected by the author for research. By qualitative and quantitative analysis methods on 136 survey questionnaires, there are four positive factors that are: ease of use, online shopping experience, quality and usefulness. Based on the obtained results, the author has proposed some practical solutions to promote online shopping activities of Generation Z for Vietnamese businesses.

Keywords: Online shopping, generation Z, gen Z, factors affecting online shopping decision.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments