NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA CÁC GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

0
2915

Nguyễn Thanh Hiền, Kiều Hà Châu, Nguyễn Hà Vân,
Thân Thị Thảo Vân

Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Lê Thu Hằng
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Ở Việt Nam, trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, vấn đề trí tuệ cảm xúc cũng đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu về tâm lý và giáo dục. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu ở Việt Nam về vấn đề này thường tập trung vào khách thể mảng văn phòng và doanh nghiệp, rất ít nghiên cứu quan tâm đến khách thể mảng giáo dục. Nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu với mục đích xác định được mối liên hệ giữa các thành phần của trí tuệ cảm xúc đến hiệu quả công việc của giảng viên các trường đại học tại Hà Nội. Nghiên cứu áp dụng mô hình hồi quy để phân tích 187 mẫu quan sát thu thập được và đưa ra kết luận rằng các thành phần của trí tuệ cảm xúc có tác động tích cực tới hiệu quả công việc của giảng viên các trường đại học tại Hà Nội. Dựa trên kết quả phân tích, tác giả sẽ đưa ra đề xuất mang hàm ý quản trị về việc cải thiện hiệu quả công việc dựa trên việc nâng cao trí tuệ cảm xúc.

Từ khóa: Trí tuệ cảm xúc, hiệu quả công việc, ảnh hưởng, giảng viên đại học, Hà Nội

Abstract

In Vietnam, over the past decade, emotional intelligence has also attracted the attention of researchers in psychology and education. However, most of the studies in Vietnam on this issue often focus on office and business objects, very few studies are interested in education objects. The authors conducted the study with the aim of determining the relationship between the components of emotional intelligence and the work performance of university lecturers in Hanoi. The study applies a regression model to analyze 187 observed samples collected and concludes that the components of emotional intelligence have a positive impact on the job performance of university lecturers at universities in Vietnam. Hanoi. Based on the analysis results, the author will make recommendations with managerial implications on improving work performance based on improving emotional intelligence.

Keywords: Emotional intelligence, job performance, affect, university lecturers, Hanoi.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments