TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

0
2030

Trần Thị Thuỳ Linh
Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán – Khoa Kế toán kiểm toán
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Hà Anh
Giảng viên Khoa Kế toán kiểm toán
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Chất lượng báo cáo tài chính (BCTC) là yếu tố quan trọng đảm bảo cho thị trường tài chính hiệu quả, ảnh hưởng nhiều tới quá trình đưa ra quyết định chiến lược của nhà quản trị và nhà đầu tư. Bài viết nghiên cứu các nhân tố của quản trị công ty (QTCT) ảnh hưởng đến chất lượng BCTC của 152 công ty niêm yết ở Việt Nam năm 2020. Các yếu tố thuộc QTCT được tác giả phân tích, tổng hợp từ những nghiên cứu trong và ngoài nước đã được thực hiện trước đó. Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự tác động tích cực của tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập, chuyên môn HĐQT, việc kiểm toán độc lập bởi Big4, sự tồn tại của ủy ban kiểm toán và sự tác động tiêu cực của tần suất họp HĐQT đến chất lượng BCTC. Dựa vào kết quả có được, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ chế QTCT tại các công ty niêm yết ở Việt Nam, từ đó giúp gia tăng chất lượng BCTC được công bố.

Từ khóa: Chất lượng báo cáo tài chính, hội đồng quản trị, quản trị công ty.

Abstract

The finacial reporting quality is an important factor to ensure an efficient financial market, greatly influencing the strategic decision-making process of managers and investors. The article studies the factors of corporate governance affecting the quality of financial statements of 152 listed companies in Vietnam in 2020. The elements of corporate governance are analyzed and synthesized by the author from the studies in Vietnam and abroad have been done before. The research results show the positive impact of the proportion of independent board members, board expertise, independent audit by Big4, the existence of the audit committee and the negative impact of board frequency on financial reporting quality. Based on the obtained results, the author makes some recommendations to build and improve the corporate governance mechanism at listed companies in Vietnam, thereby helping to increase the quality of financial statements published.

Keywords: Financial reporting quality, board of directors, corporate governance.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments