CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH HÓA CHẤT NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

0
1864

Bùi Minh Phương
Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán – Khoa Kế toán kiểm toán
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Loan
Giảng viên Khoa Kế toán kiểm toán
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Đối tượng nghiên cứu chính của khóa luận này là các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin bền vững của các công ty hóa chất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam thuộc ngành hóa chất trong giai đoạn 2017-2019. Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định rằng lý thuyết các bên liên quan, lý thuyết đại diện, lý thuyết chi phí sở hữu và lý thuyết tín hiệu là phù hợp. Nghiên cứu này cho thấy có bốn yếu tố có tác động tích cực có ý nghĩa thống kê đến việc công bố thông tin bền vững của các công ty hóa chất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là: quy mô công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài, khả năng sinh lời (ROCE) và tỷ lệ sở hữu nhà nước. Vì vậy, để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và yêu cầu của việc công bố thông tin phát triển bền vững, một số đề xuất đã được đưa ra đối với chính phủ, các sở giao dịch chứng khoán và chính các công ty niêm yết.

Từ khóa: ngành hóa chất, phát triển bền vững, thị trường chứng khoán, công ty niêm yết, công bố thông tin.

Abstract

The principal object of the thesis is the factors that influence sustainability disclosure of chemical companies listed on the Vietnam stock market. The research scope focuses on the listed companies on the Vietnam stock market that belong to the chemical industry from 2017-2019. The research results also confirmed that stakeholder theory, agency theory, cost of ownership theory, and signal theory are appropriate. This study reveals that there are four factors that have a statistically significant positive impact on the sustainability information disclosure of chemical companies listed on the Vietnamese stock market: company size, foreign shareholding, profitability (ROCE) and state-owned shareholding. Therefore, in order to raise awareness of the importance and requirements of sustainable development information disclosure, some suggestions have been made to the government, stock exchanges and listed companies themselves.

Keywords: chemical, sustainability, stock market, listed companies, information disclosure.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments