CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH E-LOGISTICS CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

0
3014

Nguyễn Thanh Tú
Sinh viên K57 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Hoàng Thanh Yến, Trần Đình Nam, Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Sinh viên K57 Thương mại quốc tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Huyền
Sinh viên K57 Quản trị Kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Huyền Phương, Trần Hải Ly
Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch Covid-19 đều là những nhân tố nổi bật tạo ra sự chuyển mình của xã hội, đặc biệt trong ngành công nghiệp logistics. Đặc biệt, dưới tác động của đại dịch Covid, hành vi người tiêu dùng Việt Nam có sự dịch chuyển đáng kể sang những phương thức mua bán trực tuyến, đòi hỏi các doanh nghiệp bán lẻ phải có sự đầu tư vào hoạt động e-logistics của mình để bắt kịp xu hướng và tăng khả năng cạnh tranh. Do đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình e-logistics của doanh nghiệp bán lẻ, đánh giá mức độ ứng dụng vào Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có 5 yếu tố tác động đến quá trình e-logistics của doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội, từ đó để xuất những giải pháp cải thiện hiệu quả quá trình e-logistics của doanh nghiệp.

Từ khóa: e-logistics, hợp tác, bán lẻ, Internet.

Abstract

The Fourth Industrial Revolution (4IR) and the Covid-19 pandemic are all highlight factors for the transformation of society, especially logistics. Under the impact of the Covid-19 pandemic, when many lifestyles were changed, the trend of Vietnamese consumers had a significant shift to online buying and selling methods, requiring businesses to make investments into its e-logistics operations to keep up with trends and increase competitiveness. Therefore, the research was conducted in order to give an overview of the factors affecting the e-logistics process of the retailer, assess the level of application in Vietnam face up with the Covid-19 pandemic. The result shows that there are 5 factors affect e-logistics process of retailers in Hanoi, which is the foundation to offer some viable solutions.

Keywords: e-logistics, corporation, retailers, Internet.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments