NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC HỌC TẬP TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID 19

0
2203

Lê Thị Quỳnh, Lưu Thị Phương, Nguyễn Thị Việt Anh
Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Lê Minh Trâm
Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá mức độ tác động của việc học trực tuyến đối với học sinh – sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh Covid-19. Trên cơ sở dữ liệu sơ cấp thu được từ phương pháp điều tra khảo sát bằng bảng hỏi đối với 336 học sinh THPT và sinh viên tại Hà Nội, bằng các phương pháp phân tích định tính, đối chiếu, so sánh, thống kê, tổng hợp, nghiên cứu làm rõ những tác động tích cực và tiêu cực trên các khía cạnh về chất lượng và hiệu quả học tập, về thời gian học tập, về sức khỏe, lối sống, tâm sinh lý và vấn đề chi phí đối với học sinh, sinh viên tại Hà Nội. Từ đó, nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị đối với nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên với mong muốn học tập trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế để khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 mà còn là một hình thức học tập được áp dụng vào nền giáo dục Việt Nam hiện đại.

Từ khóa: Covid-19, học online, học sinh, sinh viên, học tập trực tuyến.

 

Abstract

The study aims to appreciate the impact of online learning on students in Hanoi under the effect of Covid-19 Pandemic. Based on primary data assembled from the survey conducted with 336 students in Hanoi and methods of qualitative analysis, comparison, statistics, synthesis, this research showed and analyzed both positive and negative impacts of online learning on some aspects, namely learning quality and efficiency, study time, health, lifestyle, psychophysics and costs for students in Hanoi. The study also provided several recommendations for schools, teachers, parents and students with the hope that online learning is not only a temporary solution to face the consequences of Covid-19 pandemic, but also is a form of learning that could be applied to modern Vietnamese education.

Keywords: Covid-19, online learning, students.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments