VẤN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ BÀI HỌC QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG TỪ SỰ CỐ NGỘ ĐỘC PATE MINH CHAY

0
955

Vũ Thị Phương Thảo, Trần Mai Hương,
Nguyễn Thị Thu Trang
Sinh viên K57 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Vũ Phương Anh
Sinh viên K56 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Bình
Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) luôn là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm trong xã hội. Để đảm bảo ATVSTP thì việc quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm (QLCCUTP) là vô cùng quan trọng tuy nhiên đây luôn là một vấn đề nan giải của cơ quan quản lý do những khó khăn trong khâu xác định nguồn gốc và kiểm soát sự xuất hiện tràn lan trên thị trường của thực phẩm bẩn, đặc biệt là đối với thực phẩm chế biến sẵn. Bài nghiên cứu đã lựa chọn phương pháp phân tích theo mô hình 8D để giải quyết vấn đề về ATVSTP và QLCCUTP chế biến sẵn thông qua sự cố ngộ độc pate Minh Chay xảy ra vào đầu tháng 9 năm 2020. Qua phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp cho thấy sự cố này đã khiến cho 23 người phải nhập viện và 1 trường hợp tử vong, phát hiện nguyên nhân gốc rễ gây ra sự cố ngộ độc thực phẩm này đồng thời kiểm chứng được những hành động khắc phục của các bên liên quan khi sự cố xảy ra. Từ đó nghiên cứu đề xuất một số bài học về vấn đề QLCCUTP cho doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp cần có các biện pháp nâng cao năng lực quản lý trên các khía cạnh: nguyên liệu đầu vào; cơ sở vật chất; quá trình sản xuất; lao động; lịch sử hàng xuất…

Từ khoá: an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý chuỗi cung ứng, chuỗi cung ứng thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, pate Minh Chay.

 

Abstract

Food Safety and Hygiene has been a topic that receives much attention from society. With a view to ensuring food safety and hygiene, the management of the food supply chain plays an extremely important role, however, this is such a dilemma for the management agency due to the difficulties in determining the origin and controlling the extensive existence of contaminated food in the market, especially for processed foods. This research has selected the analytical method according to the 8D model to solve the problem of food safety and hygiene as well as the management of the processed food supply chain, through the Minh Chay pate poisoning incident that occurred in early September 2020. Thanks to the secondary data collection, it was found that this incident resulted in 23 hospitalizations and 1 death, the root cause of this food poisoning incident has been discovered and the corrective actions by the parties involved after the incident have been verified. Thereby, the research also proposes some solutions on the issue of management of the food supply chain for enterprises. Specifically, the companies need to take action to improve their management capacity in the following aspects: input materials; infrastructure; production process; labor; export history…

Keywords: food safety and hygiene, supply chain management, food supply chain, food poisoning, Minh Chay pate.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments