PHÁP LUẬT HOA KỲ VỀ CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆT NAM

0
857

Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh
Sinh viên K55 Luật Thương mại quốc tế – Khoa Luật
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Trần Thị Thu Thuỷ, Vũ Hà Trang, Trần Minh Ngọc, Tống Anh Văn
Sinh viên K57 Luật Thương mại quốc tế – Khoa Luật
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Ngọc Hà
Giảng viên Khoa Luật
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Bài viết phân tích pháp luật Hoa Kỳ về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, bao gồm pháp luật về xác định hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, thủ tục điều tra và áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Đồng thời, bài viết cũng phân tích thực tiễn áp dụng các quy định đó thông qua những vụ việc điều tra chống lẩn biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép CORE nhập khẩu từ Việt Nam. Từ các đánh giá về quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật, bài viết đưa ra một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp Việt Nam và cơ quan nhà nước Việt Nam nhằm bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp trước các vụ điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mà Hoa Kỳ tiến hành.

Từ khoá: chống lẩn tránh, biện pháp phòng vệ thương mại, Hoa Kỳ, Việt Nam

Abstract

The paper analyzes US legal regulations on prevention of circumvention of trade remedies, including regulations on determining circumvention practices, inquiry procedures and application of anticircumvention measures. Then, the paper analyzes the implementation of these legal regulations by examining one practical case concerning CORE steel products imported from Vietnam. From these analyses, the paper proposes some recommendations for Vietnamese enterprises and concerned authorities for protecting the rights of Vietnamese enterprises when they are involved with anticircumvention inquiries from US authorities.

Keywords: anticircumvention, trade remedies, United States, Vietnam.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments