CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA HỌC TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

0
762

Trương Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hoàng Hương Trà,
Phùng Thị Ngọc Thảo, Phạm Thị Nga

Sinh viên K58 Tiếng Anh thương mại – Khoa Tiếng Anh thương mại
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19, học trực tuyến trở thành một phương thức học tập của sinh viên cả nước nói chung và sinh viên khoa Tiếng Anh thương mại của trường Đại học Ngoại thương nói riêng. Hiện nay, tuy tình hình dịch bệnh có chiều hướng giảm, các biện pháp giãn cách cũng được gỡ bỏ thì học trực tuyến lại trở thành một phương thức hữu ích được linh hoạt tích hợp vào chương trình giảng dạy của trường Đại học Ngoại thương. Đặc biệt với khoa TATM, sinh viên vẫn còn gặp những trở ngại với những vấn đề xoay quanh học trực tuyến. Xuất phát từ vấn đề này, nhóm sinh viên K58 – Tiếng Anh thương mại đã chọn đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia học trực tuyến của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại trường Đại học Ngoại thương trong bối cảnh đại dịch Covid-19” làm đề tài nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu là những phân tích tổng quát về các nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng tham gia học trực tuyến của sinh viên khoa TATM của Đại học Ngoại thương. Kết quả nghiên cứu của đề tài về những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia lớp học trực tuyến sẽ giúp sinh viên, khoa Tiếng Anh thương mại và Nhà trường hiểu hơn về các yếu tố gây trở ngại cũng như yếu tố thúc đẩy sự hứng thú và sẵn sàng tham gia một lớp học trực tuyến của sinh viên. Từ đó tìm ra những giải pháp khắc phục hoặc khuyến khích phát huy để nâng cao chất lượng học tập sinh viên của khoa TATM nói riêng và trường Đại học Ngoại thương nói chung.

Từ khoá: Học trực tuyến, nhân tố ảnh hưởng, khả năng tham gia học trực tuyến, sinh viên Tiếng Anh Thương mại, COVID – 19.

Abstract

During the time of the Covid-19 pandemic, online learning has become the only learning method for students nationwide in general and students of the Faculty of Business English (FBE) of Foreign Trade University in particular. Currently, although the pandemic situation has eased off and the lockdown measures have also been removed, online learning has been positioned as a useful and flexible method that is introduced in the curriculum of Foreign Trade University. Especially with FBE faculty, students still face obstacles surrounding online learning. Stemming from this issue, the research team of students K58 – Faculty of Business English, chose the topic: “Factors affecting the ability to participate in online learning of students majoring in Business English at Foreign Trade University given the Covid-19 pandemic” as a research topic. The research is an overall analysis of the factors affecting the ability to participate in online learning of FBE students of Foreign Trade University. The research outcomes will help students, the Business English Faculty and the University better understand the factors that hinder as well as promote students’ interest in online learning. Thereby, finding solutions to improve or encourage promotion to improve the learning quality of students of the Business English Faculty in particular and Foreign Trade University in general.

Keywords: Online learning, factors affecting online learning, ability to participate in online learning, Business English students, COVID – 19.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments