PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

0
1744

Lê Nguyệt Hằng, Lãnh Đức Duy, Phạm Đăng Dương, Tống Lê Ngọc Linh,
Bùi Yến Nhi, Nguyễn Quang Tùng

Sinh viên K60 CTTT Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Phạm Thị Mỹ Dung
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh chương trình Tiên tiến Trường Đại học Ngoại thương. Nghiên cứu vận dụng phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện qua phân tích dữ liệu từ 40 câu trả lời thu thập ngẫu nhiên. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy có 7 yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng trực tuyến của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Chương trình tiên tiến trường Đại học Ngoại thương: (1) Sự lựa chọn về sản phẩm và nhãn hàng; (2) Giá cả; (3) Phương thức thanh toán; (4) Các yếu tố ngoại cảnh; (5) Tính dễ sử dụng; (6) Tiếp thị từ người có ảnh hưởng; (7) Thời gian vận chuyển. Từ kết quả đó, nghiên cứu đã đưa ra những yếu tố giúp doanh nghiệp thu hút người tiêu dùng, trong đó chủ yếu là sinh viên. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu không thể được mở rộng cho tất cả người dùng mua sắm trực tuyến vì quy mô khảo sát và phạm vi thu thập dữ liệu không đủ rộng. Các phương pháp thống kê khác có thể được áp dụng trong các nghiên cứu tương lai để nâng cao độ tin cậy cho kết quả nghiên cứu.

Từ khóa: hành vi người tiêu dùng, mua sắm trực tuyến, hành vi mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử.

Abstract

The purpose of this research is to identify factors affecting consumers’ online purchasing behavior of students in Business Administration Advanced program at Foreign Trade University. The research uses quantitative research methods. The quantitative research method is conducted through descriptive analysis with data taken from 40 questionnaires collected by a simple random method. The result of data analysis showed that there are 7 factors affecting the online purchasing behavior of students in Business Administration Advanced program at Foreign Trade University: (1) Choice of products and brands; (2) Pricing; (3) Payment methods; (4) External factors; (5) Ease of use; (6) Influencer marketing; (7) Shipping time. From this result, the study has proposed some implications to help businesses to attract student consumers. However, the study results cannot be generalized to all online shopping users because of the small sample size and geographical location from where data is collected. Some more statistical techniques may be applied in future studies to improve the credibility of the findings reported in this study.

Keywords: consumer behaviour, online shopping, online shopping behavior, e-commerce.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments