CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

0
878

Đinh Đặng Thuỳ Linh, Đặng Hồng Trang, Nguyễn Bảo Phương
Sinh viên K58 CTTT Tài chính ngân hàng – Khoa Tài chính ngân hàng
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Lý luận và thực tiễn đã cho thấy rằng, kết quả học tập của học sinh chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố đến từ gia đình, nhà trường, xã hội và cả mối quan hệ lồng ghép ở các cấp độ đó. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả học tập để tìm ra các giải pháp nâng cao kết quả học tập cho học sinh luôn là hành trình không bao giờ kết thúc để đáp ứng được yêu cầu phát triển tất yếu của xã hội. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả học tập của sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại trường Đại học Ngoại thương. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 246 sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại trường Đại học Ngoại thương. Kết quả nghiên cứu cho thấy kết quả học tập của sinh viên chịu sự tác động tích cực của các nhân tố: Phương pháp học tập, Cơ sở vật chất, Động cơ học tập ở mức ý nghĩa 1% và tương quan đồng biến đến kết quả học tập, còn lại Sự hướng dẫn của giảng viên không ảnh hưởng đến đối với kết quả học tập của sinh viên. Trong đó yếu tố có tác động mạnh nhất đến kết quả học tập của sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của trường Đại học Ngoại thương là Phương pháp học tập; tiếp đến là yếu tố Môi trường học tập và yếu tố có tác động ít nhất là Động cơ học tập. Ngoài ra, không tìm thấy bằng chứng nào về mối quan hệ giữa yếu tố Sự hướng dẫn của giảng viên và kết quả học tập của sinh viên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của Đại học Ngoại thương.

Từ khoá: kết quả học tập, giáo dục, sinh viên, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.

 

Abstract

Theory and practice have shown that students’ academic performances are influenced by many factors from family, school, society, and integrated relationships at those levels. Studying the impacts of factors on academic performances to find solutions to improve learning outcomes for students is always a never-ending journey to meet the inevitable development requirements of society festival. This study was conducted to determine and measure the influence of these factors on the learning outcomes of students majoring in Finance and Banking at Foreign Trade University. Research data was collected from a questionnaire survey of 246 students majoring in Finance and Banking at Foreign Trade University. Research results show that student academic performances are positively affected by the following factors: learning methods, facilities, and learning motivation, at a 1% significance level and positively correlated to the learning results. The remaining instructions of the lecturers do not affect the students’ learning outcomes. The factor that has the most substantial impact on the academic performances of students majoring in Finance – Banking at Foreign Trade University is the learning method. Next is Learning environment factor and the factor that has the most negligible impact on the academic performances of students majoring in Finance – Banking of Foreign Trade University is Learning motivation.

Keywords: academic performance, education, students, Finance and Banking major.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments