TÁC ĐỘNG CỦA HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH VÀ THÁI ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HÀNH VI TÀI CHÍNH CÁ NHÂN: TRƯỜNG HỢP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TỪ CÁC CHUYÊN NGÀNH KHÁC NHAU TẠI HÀ NỘI

0
2310

Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Tường Mai, Nguyễn Thi Hà Phương,
Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Phương Anh

Sinh viên K58 CTTT Tài chính ngân hàng – Khoa Tài chính ngân hàng
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Đỗ Quyên
Giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định mối liên quan giữa hiểu biết và thái độ tài chính của sinh viên và hành vi tài chính cá nhân của họ, cũng như sự khác biệt về hiểu biết tài chính, thái độ và hành vi giữa các chuyên ngành đại học khác nhau. Nghiên cứu sử dụng kết hợp phân tích dữ liệu định tính và định lượng. Dữ liệu định tính được lấy từ bảng câu hỏi, trong đó 340 sinh viên ở nhiều chuyên ngành tại Hà Nội tham gia khảo sát, và phân tích dựa trên mô hình hồi quy và các mô hình khác để kiểm tra ảnh hưởng của hiểu biết và thái độ tài chính lên hành vi tài chính cá nhân. Nghiên cứu chỉ ra rằng cả hiểu biết về tài chính và thái độ tài chính đều có mối quan hệ tích cực với hành vi của sinh viên, giải thích 39,8% sự khác biệt về hành vi giữa những người được hỏi. Nghiên cứu cũng cho thấy sinh viên các chuyên ngành khác nhau ở Hà Nội có trình độ hiểu biết, thái độ và hành vi tài chính cá nhân khác nhau. Những kết quả này có thể gợi ý cho các cơ sở giáo dục, gia đình, và đặc biệt là sinh viên đại học tại Hà Nội về cách quản lý tài chính hiệu quả.

Từ khóa: hành vi tài chính cá nhân, hiểu biết về tài chính, thái độ tài chính, giáo dục tài chính.

 

Abstract

The main objective of this research is to determine the association between financial literacy and attitude among students and their personal finance behavior. We also looked into the differences in financial literacy, attitude, and behavior among different college majors. The research uses a combination of qualitative and quantitative data analysis. Qualitative data is derived from a questionnaire then a regression model and other structural models to test the influence of independent variables such as financial literacy and financial attitude on the dependent variable, personal financial behavior. The research model is explored using a survey approach on 340 students in Hanoi who came from diverse financial backgrounds and went on to pursue various university majors. The findings of the research indicate that both financial literacy and financial attitudes have a positive relationship with students’ behavior, explaining 39.8% of the variance in behaviors among respondents. The findings also reveal that students of various majors in Hanoi have varying levels of financial literacy, financial attitude, and personal financial behavior. These findings could be useful for educational institutions and families in Hanoi who are working to improve young people’s personal finance skills. More importantly, the findings have important implications for university attendees in Hanoi on how to effectively manage their finances in order to pursue their life goals.

Keywords: personal financial behavior, financial literacy, financial attitude, financial education.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments