QUYỀN LỰC CEO VÀ CẤU TRÚC VỐN – BẰNG CHỨNG TỪ VIỆT NAM

0
284

Hồ Phan Thanh Vy
Sinh viên K56 CLC2 Ngân hàng & Tài chính quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Mai Anh
Giảng viên Bộ môn Quản trị kinh doanh và Tài chính-Kế toán
Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt

Trên cơ sở lý thuyết đại diện, bài viết này khám phá mức độ ảnh hưởng của quyền lực CEO đến đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam, một quốc gia đang phát triển nơi các nghiên cứu tương tự chưa được ghi nhận. Sử dụng phương pháp tiếp cận OLS cho một mẫu gồm 3.694 quan sát từ 323 công ty phi tài chính niêm yết công khai trên HNX từ năm 2008 đến năm 2019, nghiên cứu cho thấy mối quan hệ phi tuyến tính có thể tồn tại giữa quyền lực của CEO và cấu trúc vốn, gợi ý rằng mối liên kết đó có thể thay đổi tương ứng với lượng quyền lực do các CEO sở hữu. Cụ thể, chúng tôi nhận thấy rằng những CEO có ít quyền lực hơn có thể có xu hướng sử dụng nhiều đòn bẩy hơn khi quyền lực của họ tăng lên, trong khi điều ngược lại lại đúng với những CEO có mức quyền lực cao. Ngoài ra, nghiên cứu phát hiện ra rằng ảnh hưởng của tính độc lập của hội đồng quản trị đối với mối quan hệ nói trên nói chung là không đáng kể.

Từ khóa: Lý thuyết đại lý, Cấu trúc vốn, Quyền lực CEO, Mối quan hệ phi tuyến tính, Việt Nam

Abstract

On the basis of agency theory, this paper aims to explore how powerful CEOs affect firm capital leverage in the context of Vietnam, a transitional developing nation in which similar research has not been recorded. Employing OLS approach for a sample of 3,694 observations from 323 non-financial publicly listed firms on HNX from 2008 to 2019, the study suggests that a non-linear relationship may exist between CEO power and capital structure, indicating that such linkage may vary corresponding to the amount of power commanded by the CEOs. In specific, we found that CEOs with less power may tend to adopt more leverage as their power increases, while the contrary is true for CEOs with high levels of power. Additionally, the study discovers that the weakening effect of board independence on the aforementioned relationship is generally insignificant.

Keywords: Agency theory, Capital structure, CEO power, Non-linear relationship, Vietnam

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments