ẢNH HƯỞNG CỦA LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI ĐẾN ĐỔI MỚI THANH ĐẠM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM

0
53

Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Đỗ Thị Chúc Mai, Nguyễn Hương Giang
Sinh viên K61 – Quản trị Kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Trần Ngọc Minh
Sinh viên K61 – CLC Kinh tế quốc tế – Khoa Kinh tế quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Ánh Thơ
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt
Đổi mới thanh đạm ngày càng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc cải thiện công việc và khắc phục được nguy cơ cạnh tranh trước sự biến đổi một cách chóng mặt của môi trường kinh doanh. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tác động của lãnh đạo chuyển đổi tới đổi mới thanh đạm trong doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam.thông qua việc sử dụng dữ liệu khảo sát từ 237 người tham gia khảo sát tại các doanh nghiệp xã hội trên cả nước, nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và cách tiếp cận SEM bằng hiệp phương sai (CB-SEM) để kiểm tra các giả thuyết trong mô hình đề xuất. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định rằng mô hình nghiên hoàn toàn hợp lý và lãnh đạo chuyển đổi ảnh hưởng tích cực đến đổi mới thanh đạm. Thông qua kết quả trên, các quản lý trong doanh nghiệp xã hội có thêm kiến thức về quá trình đổi mới, phục vụ cho việc thực hiện đổi mới thanh đạm tại các doanh nghiệp này.
Từ khóa: Lãnh đạo chuyển đổi, đổi mới thanh đạm, doanh nghiệp Việt Nam

Abstract
Frugal innovation plays an increasingly important role in improving work and overcoming competitive risks in a rapidly changing business environment. This study aims to investigate the impact of transformational leadership on frugal innovation in social enterprises in Vietnam. Due to the use of survey data from 237 survey participants at the company, the study uses the PLS-SEM (Partial Least Squares Structural Equation Modeling) structural model and the SEM approach by covariance (CB-SEM) to test the hypothesis in the proposed model. The results of the study confirmed that the research model is completely reasonable and transformational leadership positively impacts frugal innovation. Through these results, managers in social enterprises have more knowledge about the innovation process, serving the implementation of frugal innovation in these enterprises.
Keywords: Transformational leadership, frugal innovation, Vietnamese enterprises.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments