ẢNH HƯỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP ĐẾN NHẬN THỨC VỀ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TRONG NGÀNH TIÊU DÙNG NHANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

0
63

Nguyễn Thùy Dương, Lê Thị Yến Nhạn, Trần Phương Linh
Sinh viên K61 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Mai Anh
Sinh viên K61 CLC Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Sinh viên K61 Kinh tế quốc tế – Khoa Kinh tế quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Thị Thùy Dương
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt
Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) đến nhận thức về hình ảnh thương hiệu trong ngành tiêu dùng nhanh (FMCG) đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của sinh viên các trường đại học Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng phần mềm SPSS phân tích dữ liệu từ khảo sát trực tuyến 163 sinh viên, kết quả nghiên cứu đã khẳng định trách nhiệm xã hội về môi trường – pháp luật và kinh tế của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam có tác động thuận chiều đến hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng trách nhiệm môi trường – pháp luật có tác động mạnh hơn đến hình ảnh thương hiệu so với trách nhiệm kinh tế.
Từ khóa: trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), hình ảnh thương hiệu, tiêu dùng nhanh (FMCG)

Abstract
The study investigates the impact of corporate social responsibility (CSR) on the perception of brand image of Vietnamese SMEs in the fast-moving consumer goods (FMCG) industry among university students. The authors used quantitative research methods with 163 online survey responses which were then, analyzed using SPSS software. The findings confirm that environmental – legal and economic responsibilities positively affect the brand image of Vietnam SMES in the FMCG industry. In addition, research shows that has a stronger impact on brand image than CSR for economics.
Keywords: corporate social responsibility (CSR), brand image, fast-moving consumer goods (FMCG)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments