PHÂN TÍCH CHUYỂN ĐỔI CHUỖI CUNG ỨNG CỦA AGCO: BÀI HỌC ĐỐI VỚI NGÀNH SẢN XUẤT MÁY MÓC NÔNG NGHIỆP

0
87

Phạm Hương Ly, Bùi Thị Ngọc Bích, Trịnh Minh Anh, Bùi Duy Bách
Sinh viên K60 – CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Trần Duy Khang, Bùi Nam Khánh
Sinh viên K60 – CLC Kinh doanh quốc tế – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Yến
Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt
Bài nghiên cứu này tập trung phân tích quy trình chuyển đổi chuỗi cung ứng của AGCO – một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất máy móc nông nghiệp, với mục đích xác định các sáng kiến chiến lược và quá trình ứng dụng công nghệ của họ trong việc tái định hình cơ cấu chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra những tác động nhiều mặt trong việc chuyển đổi chuỗi cung ứng của AGCO, tập trung vào các tác động trực tiếp của quá trình này trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm việc thu thập dữ liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước đó về quy trình chuyển đổi chuỗi cung ứng, kết hợp với đặc điểm chuỗi cung ứng của ngành, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số bài học từ trường hợp của AGCO cho những người hành nghề trong ngành, các nhà hoạch định chính sách và các học giả, để cải thiện quá trình chuyển đổi cũng như tăng cường hiệu suất bền vững của chuỗi cung ứng trong ngành sản xuất máy móc nông nghiệp.
Từ khóa: Tập đoàn AGCO, Ngành sản xuất máy móc nông nghiệp, Chuyển đổi chuỗi cung ứng

Abstract
This paper focuses on analyzing the supply chain transformation process of AGCO – a leading company in the agricultural machinery sector, with the purpose of identifying strategic initiatives and technology intervention in reshaping its supply chain dynamics. Besides, the study investigates the multifaceted implications of AGCO’s supply chain transformation, focusing on its direct impacts on advancing supply chain efficiency, optimizing resource utilization, and enhancing overall competitiveness. By using qualitative research design including collecting secondary data from previous studies and combining with the characteristics of the industry’s supply chain, this paper seeks to provide valuable insights for industry practitioners, policymakers, and academics to improve the supply chain transformation process and enhance the sustainable performance of the supply chain in the dynamic landscape of the agricultural machinery sector.
Keywords: AGCO Corporation, Agricultural machinery sector, Supply chain transformation.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments