PHÂN TÍCH QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA DỆT MAY TRONG CPTPP VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

0
93

Nguyễn Khánh Linh
Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Dương Thị Ngọc Ánh
Sinh viên K61 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Cẩm Tú
Sinh viên K61 CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Viện KT & KDQT
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Đoàn Thị Hồng Ánh, Nguyễn Thị Thùy Linh
Sinh viên K61 CLC Kinh doanh quốc tế – Viện Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Huyền Phương
Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt
Với việc Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đi vào hoạt động từ ngày 30 tháng 12 năm 2018, một thị trường tiềm năng với nhiều lợi thế so sánh đã mở ra cho nhiều ngành công nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là ngành dệt may. Để củng cố vị thế cạnh tranh, xuất khẩu của Việt Nam không chỉ phải tuân thủ các rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm mà còn phải tuân thủ các quy tắc xuất xứ. Do đó, nghiên cứu này tập trung vào quy tắc xuất xứ đối với ngành công nghiệp hàng may mặc, một ngành xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Qua việc đánh giá cơ hội và thách thức từ CPTPP nói chung, và quy tắc xuất xứ đối với sản phảm dệt may của Việt Nam nói riêng, nhóm tác giả đưa ra các đề xuất nhằm thúc đẩy xuất khẩu và đảm bảo tuân thủ các quy tắc xuất xứ trong bối cảnh tham gia CPTPP.
Từ khóa: CPTPP, Quy tắc xuất xứ, Dệt may

Abstract
With the advent of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) coming into force on December 30, 2018, a promising market with comparative advantages has unfolded for various sectors within Vietnam, notably the textile and garment industry. To solidify its competitive position, Vietnam’s export industry is compelled to adhere not only to technical barriers, food hygiene, and safety standards but also to rules of origin. Therefore, this research paper is concentrated on the rules of origin for the textile and apparel goods industry, an essential export sector of Vietnam. Through an evaluation of the present opportunities and challenges encountered by Vietnam’s textile and apparel goods industry, the authors present recommendations to promote exports while ensuring compliance with rules of origin within the context of CPTPP.
Keywords: CPTPP, Rules of origin, Textile and apparel goods.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments