TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN (DTTS) ĐỐI VỚI VIỆT NAM VÀ KHUYẾN NGHỊ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

0
72

Vũ Thị Hoài Thương, Tạ Đăng Quang, Nguyễn Minh Đức, Vũ Ngọc Hà,
Phạm Nguyễn Hoài Phương
Sinh viên K60 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thu Hằng
Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTT) đóng vai trò then chốt trong việc tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư xuyên biên giới bằng cách giảm thiểu tác động bất lợi của việc đánh thuế hai lần. Bài viết này xem xét tác động của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Thông qua phân tích tác động của các hiệp định này, cùng với kinh nghiệm của các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, nghiên cứu này đưa ra các khuyến nghị nhằm tối ưu hóa việc tận dụng các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế phức tạp. Bằng cách hiểu được ý nghĩa của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và thực hiện các chiến lược hiệu quả, doanh nghiệp có thể điều hướng bối cảnh thuế hiệu quả hơn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.
Từ khóa: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Việt Nam, Hiệp định thuế, Hiệp định đánh thuế hai lần

Abstract
Double Taxation Treaties (DTTs) play a pivotal role in facilitating cross-border trade and investment by mitigating the adverse effects of double taxation. This paper examines the impacts of Double Taxation Treaties on Vietnam, particularly in the context of its integration into the global economy. Through an analysis of the impacts associated with these treaties, along with the experiences of enterprises operating within Vietnam, this study offers recommendations to optimize the utilization of Double Taxation Treaties by enterprises amidst the complexities of international integration. By understanding the implications of Double Taxation Treaties and implementing effective strategies, enterprises can navigate the tax landscape more efficiently, thereby fostering sustainable growth and development.
Keywords: Double Taxation Treaties, Vietnam, Tax Treaties, Double Tax Agreement.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments