KHÁM PHÁ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TẢI DU LỊCH ĐỐI VỚI HÀNH VI BỀN VỮNG CỦA DU KHÁCH: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH Ở CÁC VÙNG NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

0
311

Trần Tuấn Hiệp, Nguyễn Hồng Ngọc
Sinh viên K60 CLC Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Trọng Kiên
Sinh viên K60 CLC Kinh tế quốc tế – Khoa Kinh tế quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Khánh Linh
Sinh viên K60 Kinh tế quốc tế – Khoa Kinh tế quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Thị Thùy Dương
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt
Quá tải du lịch là hiện tượng gây ra bởi du lịch, và ảnh hưởng tiêu cực đến điểm du lịch. Phần lớn các nghiên cứu trong lĩnh vực này tập trung phân tích ảnh hưởng dựa trên góc nhìn của người dân địa phương. Tuy nhiên, một nhóm đối tượng khác là du khách, được coi là nhân tố chính trong du lịch, thường bị bỏ qua trong các nghiên cứu về đề tài này. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả khám phá mối quan hệ giữa ảnh hưởng của quá tải du lịch và hành vi du lịch bền vững của du khách, với biến trung gian là sự hài lòng của du khách. Bảng khảo sát đã thu được 126 phản hồi và được đánh giá bằng mô hình cấu trúc tuyến tính để kiểm định các giả thuyết. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, khi du khách nhận thức được một địa điểm đang gặp ảnh hưởng tiêu cực từ quá tải du lịch, họ có khả năng cao tham gia vào các hành vi bền vững để bảo vệ địa phương và du lịch tại đây.
Từ khóa: quá tải du lịch, hành vi của du khách, sự hài lòng của du khách, bền vững, du lịch bền vững.

Abstract
Overtourism is a phenomenon created by tourism that negatively affects the destination. Most research for this field focuses on analyzing the impacts based on residents’ perspective. However, a subject group, which is visitors, considered as the main actor in tourism, is often neglected in such studies. Thus, the authors aim at exploring the relationship between perceived overtourism impacts and sustainable tourism behaviors of tourists, mediated by tourists’ satisfaction. The questionnaire gained 126 responses in the time span of 2 weeks and were evaluated using structural equation modeling to test the hypotheses. The study discovered that when tourists sense that a location is suffering from the adverse impacts of overtourism, they are more likely to engage in sustainable behaviors to protect the area and its tourism.
Keywords: overtourism, tourists’ behavior, tourist satisfaction, sustainability, sustainable tourism

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments