MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM

0
457

Thang Thùy Linh, Lê Vũ Hà Phương
Sinh viên K57 CTTT Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thúy Anh
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Ngày nay, việc thực hiện trách nhiệm xã hội (TNXH) và công bố thông tin (CBTT) liên quan đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các doanh ngiệp trên toàn thế giới, tuy nhiên, mối quan hệ giữa CBTT TNXH và chiến lược tăng trưởng bằng cách đa dạng hóa của doanh nghiệp đang là chủ đề hiếm khi được nghiên cứu. Đặc biệt, ở một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, đề tài nghiên cứu này vẫn chưa được tiến hành. Kết quả nhóm tác giả chúng tôi chỉ ra rằng chiến lược đa dạng hóa địa lý và đa dạng hóa ngành có tác động thuận chiều tới mức độ CBTT TNXH bên cạnh những đặc điểm doanh nghiệp như đòn bảy, lợi nhuận, quy mô và việc sử dụng đơn vị kiểm toán độc lập. Kết quả của bài nghiên cứu không chỉ góp phần vào cơ sở lý thuyết về các nhân tố tác động đến việc CBTT TNXH của doanh nghiệp mà còn đề xuất các giải pháp cho doanh nghiệp nhằm tăng cường minh bạch thông tin về phát triển bền vững tại Việt Nam và trên thế giới.

Từ khóa: Trách nhiệm xã hội, Công bố thông tin, Chiến lược đa dạng hóa, Đa dạng hóa địa lý, Đa dạng hóa ngành.

Abstract

Despite the increasing attention on corporate social responsibility disclosure (CSRD) over the world, the relationship between CSRD and a common form of growth strategy known as diversification has been rarely examined. Especially in a developing country like Vietnam, this research topic has not been conducted yet. Aside from showing positive influence of firms’ characteristics such as leverage, profitability, broad size and audit firms on corporate social responsibility (CSR) reporting, the findings indicate that geographical and industry diversification is significantly and positively related to the extent of CSRD. By introducing new independent variables into the CSRD research topic in Vietnam, this paper is expected to extend the scope of earlier studies. It will enrich current knowledge of determinants of CSRD and propose several implications for enterprises to improve the sustainability development disclosure in Vietnam context specifically or over the world in general.

Keywords: Corporate social responsibility (CSR), CSRD, Diversification strategy, Segment diversification, Geographical diversification.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments