TRẢI NGHIỆM SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG – THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT

0
667

Phạm Hà Thanh Phương
Sinh viên K56 CTTT Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Thị Thùy Dương
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trải nghiệm của sinh viên đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện mức độ hài lòng của sinh viên trong quãng thời gian tại cơ sở giáo dục. Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các trải nghiệm của sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương và cách cải thiện để nâng cao sự hài lòng của sinh viên. Nghiên cứu chia trải nghiệm của sinh viên thành 4 giai đoạn tương đương với lộ trình của sinh viên tại trường đại học, bao gồm: trải nghiệm khi đăng ký nhập học, trải nghiệm học tập, trải nghiệm ngoài học tập và trải nghiệm khi tốt nghiệp. Từ 373 mẫu khảo sát được, nghiên cứu thực hiện các phân tích thống kê để xác định những vấn đề hiện có với trải nghiệm của sinh viên, và từ đó đề ra các phương án giải quyết thông qua sử dụng công nghệ và phân tích dữ liệu.

Từ khóa: Trải nghiệm sinh viên, lộ trình sinh viên, FTU.

Abstract

Student experience is believed to play important role in increasing the level of satisfaction one might feel about their time as students in an educational institution. This paper is concerned with identifying what is student experience in Foreign Trade University and how it can be enhanced in order to improve the level of student satisfaction. Student experience is accessed through elements in student experiences journey including application experience, academic experience, campus experience, and graduate experience. Based on a sample of 373, a statistical analysis is conducted to figure some issues with the status quo, and solutions are approached based on the technological and data analysis implications.

Keywords: Student experience, student journey, FTU.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments