ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

0
295

Nguyễn Thị Kim Ngân
Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Phan Tuấn Phong
Sinh viên K58 CTTT Quản trị Kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Trần Lò Nhật Anh, Bạch Thị Thảo Nguyên
Sinh viên K58 Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Làn sóng khởi nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ trong thế hệ trẻ những năm gần đây thông qua các cuộc thi về khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó không thể kể đến vai trò dẫn dắt của các nhà cố vấn khởi nghiệp được xem là người đồng hành từ những giai đoạn đầu tiên của dự án khởi nghiệp. Bài viết với mục tiêu làm rõ các khái niệm mới liên quan đến cố vấn khởi nghiệp và khám phá các mô hình cố vấn khởi nghiệp cho các cuộc thi khởi nghiệp tại các quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra một số bài học thực tiễn cho Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy cố vấn có vai trò định hướng, cung cấp kiến thức, kỹ năng mà một startup cần có và truyền cảm hứng cho các đội thi. Đồng thời kết quả tổng hợp các mô hình cố vấn khởi nghiệp tại Trung Quốc, Phần Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy cần khuyến khích phát triển mạng lưới cố vấn khởi nghiệp. Từ đó một số bài học kinh nghiệm được rút ra với Việt Nam.

Từ khoá: cố vấn khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, cuộc thi khởi nghiệp

Abstract

The wave of startups has been growing strongly among the young generation in recent years through innovative startup competitions. In which, the leading role of startup mentors is considered as a companion from the first stages of a startup project. The article has the goal of clarifying the literature review related to startup mentoring and exploring startup mentoring models for startup competitions in countries around the world, from which to draw some practical lessons for Vietnam. Research results show that startup mentors have a directing role, providing knowledge and skills that a startup needs and inspiring teams. At the same time, the combined results of startup mentoring models in China, Finland, Korea and Japan show that it is necessary to encourage the development of a network of startup mentors. In conclusion, some lessons learned have been shown for Vietnam.

Keywords: startup mentor, entrepreneur mentoring, startup innovation, startup competitions.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments