NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH CỦA CÁC QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CẤP TRUNG TẠI VIỆT NAM

0
312

Nguyễn Thị Hồng Lam, Bạch Hương Giang
Sinh viên K58 CLC Kinh doanh quốc tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Dương Thị Hoài Nhung
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm nâng cao kiến ​​thức về tầm quan trọng của các đặc điểm tính cách đối với các nhà quản lý khách sạn cấp trung tại Việt Nam. Mặc dù ngày càng có nhiều tài liệu về các nhà quản lý và các yếu tố ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ, nhưng tài liệu này tập trung vào việc xem xét tác động của năm yếu tố tính cách, đó là hòa đồng (Agreeableness), tự chủ (Conscientiousness), bất ổn cảm xúc (Neuroticism), hướng ngoại (Extraversion), cởi mở (Openness). Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và tiến hành khảo sát dựa trên bảng câu hỏi với các mục đo lường tính cách. Kết quả được rút ra từ 245 câu trả lời. Theo kết quả nghiên cứu, phần lớn các nhà quản lý cấp trung trong lĩnh vực khách sạn có chung đặc điểm tính cách. Những đặc điểm này được liên kết chặt chẽ với hành vi và hoạt động hàng ngày của họ. Do sự tăng trưởng và hiệu suất của ngành khách sạn Việt Nam, cũng như mong muốn gia tăng giá trị trong ngành này, các nhà quản lý trong lĩnh vực này được dự đoán sẽ phải đối mặt với áp lực đáng kể để thực hiện tốt và thăng tiến  sự nghiệp. Vì vậy, những phát hiện của nghiên cứu được thảo luận nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình đào tạo của các tổ chức, giúp cải thiện thành công trong công việc của nhân viên và đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của quốc gia nói chung và ngành nói riêng.

Từ khóa: đặc điểm tính cách, quản lý khách sạn cấp trung

Abstract

This research advances knowledge of the significance of personality traits for middle managers in the Vietnamese hotel sector. Despite the fact that there is a growing body of literature on managers and the factors influencing their careers, this literature concentrates on examining the impact of five personality factors, namely extraversion, neuroticism, openness, agreeableness, and conscientiousness, on middle-level managers’ operational skills. Using a quantitative approach as the study methodology, questionnaires with personality measurement items were created. The outcomes were derived from 245 answers. According to study findings, the majority of middle managers in the hospitality sector share similar personality characteristics. These characteristics are closely linked to their behavior and day-to-day activities. Due to the growth and performance of Vietnam’s hotel industry, as well as Vietnam’s desire to add value to this industry, managers in this sector are anticipated to face significant pressure to perform well and advance their careers. As a result, the study’s findings are discussed in terms of facilitating organizations’ training programs, which improve employees’ job success and contribute to the overall economic development of the nation in general and the industry in particular.

Keywords: personality traits, middle-level hotel managers

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments