NGHIÊN CỨU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ HÀI LÒNG VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

0
128

Đào Phương Mai, Trần Ngọc Bảo Trâm, Phạm Vũ Phương Anh, Phạm Thị Phương Mai, Hà Kiều Anh
Sinh viên K59 CLC Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Dương Thị Hoài Nhung
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Ngày nay, giáo dục đại học đã trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều cá nhân trên khắp thế giới và việc nghiên cứu về sự hài lòng của sinh viên cũng là một chủ đề quan trọng hơn cả đối với các trường đại học. Tuy nhiên, khái niệm này vẫn chưa được nghiên cứu một cách có chiều sâu mặc dù sự hài lòng của sinh viên đóng góp rất lớn đối với chất lượng tổng thể của trường đại học. Nghiên cứu này được tiến hành để khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đại học Ngoại thương về các khía cạnh khác nhau của trường và ảnh hưởng của sự hài lòng hiệu suất học tập của họ. Khảo sát bao gồm các câu hỏi về mức độ hài lòng của sinh viên đối với: cơ sở vật chất của trường, các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ sinh viên từ các phòng ban, chương trình giảng dạy và tính tiện ích trong học tập. Nghiên cứu này cho thấy rằng có mối liên hệ giữa sự hài lòng của sinh viên và điểm trung bình tích lũy của họ. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị để cải thiện sự hài lòng của sinh viên, giúp họ đạt được hiệu suất học tập cao hơn trong tương lai.

Từ khóa: sự hài lòng, kết quả học tập, mối quan hệ, khảo sát.

Abstract

Higher Education is now accessible to larger numbers of people around the world than ever before yet despite the fact that an understanding of student satisfaction has never been more important for today’s universities, the concept remains poorly understood even though it contributes to the universities’ overall quality. This research is conducted to examine what level of satisfaction Foreign Trade University students have about different aspects of the university and the influence on their academic performance. The questionnaire contains questions of how satisfied undergraduates are regarding: university’s facilities, extracurricular activities, student support, syllabus and course availability. This research indicates that there is a correlation between student satisfaction and their grade point average (GPA). Thereby, the authors propose some recommendations to improve student satisfaction for assisting students to achieve higher GPA in the future as well as accomplish unforgettable triumph in their educational path. 

Keywords: Student Satisfaction, Academic Performance, Relationship, Survey.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments