TÁC ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI LÊN SỰ GẮN KẾT NHÂN VIÊN CỦA THẾ HỆ Z TẠI HÀ NỘI

0
167

Phạm Thị Khánh Ly, Trần Thiên Hương, Trần Minh Quang, Vương Quốc Anh, Nguyễn Tuấn Long
Sinh viên K60 Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Ánh Thơ
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu này được triển khai nhằm kiểm định tác động của lãnh đạo chuyển đổi lên sự gắn kết nhân viên thế hệ gen Z tại Hà Nội, Việt Nam – mối quan hệ đã có nhiều nghiên cứu kiểm chứng nhưng nhưng kết luận còn thiếu thống nhất. Nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát trên mẫu số 286 cá nhân gen Z, xử lý dữ liệu bằng phần mềm SPSS để thực hiện phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha và sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính bình phương tối thiểu để phân tích mối quan hệ lãnh đạo chuyển đổi – sự gắn kết của nhân viên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ tuyến thính thuận chiều của hai yếu tố này. Từ đó nghiên cứu đề ra một số giải pháp đến những nhà lãnh đạo công ty nhằm nâng cao mức độ gắn kết của nhân viên đối với tổ chức – kết quả mong muốn của quản trị viên.

Từ khóa: Lãnh đạo chuyển đổi, sự gắn kết nhân viên, thế hệ Z.

Abstract

The study was conducted to determine the impact of transformational leadership on employee engagement of generation Z in Hanoi, which is reexamined in several researches without inconsistent findings. The author conducted survey with a sample size of 286, then processed data by with SPSS to analyse descriptive statistics, Cronbach’s Alpha reliability test and Ordinary Least Squares linear regression. Research results show the positive impact of transformational leadership on employee engagement of generation Z in Hanoi, which suggests some solutions for company executives to enhance employee engagement – the desired outcome of organizations.

Keywords: Transformational leadership, employee engagement, generation Z.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments