TẠO RA SỰ BỀN VỮNG TRONG VỐN XÃ HỘI BẰNG VIỆC NÂNG CAO PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHIA SẺ – YẾU TỐ HAY BỊ BỎ LỠ TRONG CẢI THIỆN HIỆU SUẤT CỦA NHÓM

0
458

Lưu Khánh Linh, Phạm Mai Linh
Sinh viên K59 Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Lê Thị Ngọc Khanh
Sinh viên K58 CTTT Kinh tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Đỗ Duy Tiến
Sinh viên K59 Kinh tế và phát triển quốc tế – Khoa Kinh tế quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Hạnh
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nhiều biến động, vốn xã hội trong doanh nghiệp  ngày càng được quan tâm nghiên cứu. Bằng nghiên cứu thực nghiệm dựa trên dữ liệu thu thập từ 165 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trẻ tại Việt Nam, bài báo này chỉ ra tác động của vốn xã hội bên trong và bên ngoài nhóm đến hiệu quả hoạt động của nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thông qua biến trung gian là Lãnh đạo chia sẻ. Nhóm tác giả cũng đề xuất một cách tiếp cận mới về vốn xã hội, với Vốn xã hội bên trong được đo lường bằng “Mối quan hệ giữa các thành viên”, “Mối quan hệ giữa trưởng nhóm và thành viên”, và Vốn xã hội bên ngoài bao gồm các yếu tố: “Nhà đầu tư”, “Người cố vấn”, “Cộng đồng “. Bài viết này chứng minh vai trò trung gian của “Lãnh đạo chia sẻ” trong mối quan hệ giữa Vốn xã hội và Hiệu quả nhóm khởi nghiệp đổi mới sang tạo. Một số ý nghĩa nghiên cứu và hướng nghiên cứu trong tương lai cũng được thảo luận.

Từ khóa: vốn xã hội bên trong, vốn xã hội bên ngoài, lãnh đạo chia sẻ, hiệu suất nhóm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Abstract

In the context of the volatile world economy, social capital in enterprises is increasingly interesting in research. By empirical research based on data from 165 innovative startup teams in Vietnam, this study shows the impact of internal and external social capital on innovative startup team performances, through the mediating of Shared leadership. The authors also propose a new approach to social capital, with Internal social capital measured by “Relationship among members”, “Leader-member relationships”, and External social capital including factors: “Team investors”, “Team mentors”, and “Communities”. This paper demonstrates the mediating role of “Shared leadership” in the relationship between Social capital and Team performance. Some research implications and future research directions are discussed as well.

Keywords: internal social capital, external social capital, shared leadership, innovative team performance, innovative startups.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments