DÂN SỐ VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN 2010-2020

0
1318

Vũ Bích Loan, Vũ Việt Anh, Dương Quỳnh Nga, Nguyễn Quang Kháng
Sinh viên K59 Kinh tế và phát triển quốc tế – Khoa Kinh tế quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Trần Thị Thu Hà, Đặng Thu Hà, Ngô Thị Thanh Nga, Phan Trung Thành, Hoàng Thế Nhân, Mai Huy Hoàng
Sinh viên K59 Kinh tế quốc tế – Khoa Kinh tế quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Hải Yến
Giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Dân số và tăng trưởng kinh tế luôn là những đề tài thú vị thu hút các nhà nghiên cứu khai thác vì sự đa dạng trong thể chế và xã hội của hơn 190 nước trên thế giới. Các nước đang phát triển hiện đang đối mặt với nhiều thử thách để bước lên ngang hàng các nước phát triển. Đứng trước thực tế này, nhóm đã thực hiện bài nghiên cứu bằng việc tra cứu, phân tích với 1650 quan sát tại 150 nước đang phát triển trong giai đoạn 2010 – 2020 bằng mô hình hồi quy FEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 2 yếu tố liên quan đến dân số ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển trong giai đoạn này, bao gồm: Tốc độ tăng trưởng dân số, tỷ lệ thất nghiệp. Cụ thể là, tốc độ tăng dân số có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp giảm thì tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ tăng. Dựa trên kết quả thu được, nhóm tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện tốc độ tăng trưởng tại các nước đang phát triển. 

Từ khóa: Dân số, tăng trưởng kinh tế, các nước đang phát triển.

Abstract

Population and economic growth have always been intriguing topics for lots of researchers to indulge in, owing to the diverse and complicated institutions and societies of more than 190 countries globally. At present, developing countries are facing many challenges as they strive to catch up with developed countries. Upon the situation, the authors gathered and analyzed 1650 observations in 150 developing countries in the period 2010 – 2020 with the FEM regression model. The results illustrated that there were 2 determinants affecting the developing countries’ economic growth rate in the period under study, namely: population growth rate and unemployment rate. It can be seen that population growth has a positive effect on economic growth. Another noteworthy point is that when the unemployment rate decline, the economic growth rate will rise. The research outcome implied some policies to foster growth rates in developing countries.

Keywords: Population, economic growth, developing countries.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments