EVFTA VỀ XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN VIỆT NAM: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

0
89

Phạm Minh Nguyệt
Sinh viên K60 – CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Phương Thảo
Sinh viên K60 – CLC Kinh doanh quốc tế – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Hà Phương
Sinh viên K61 – CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Lò Hoàng Nhi, Nguyễn Tiến Phong
Sinh viên K61 – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Huyền Phương
Giảng viên Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt
Hiệp định Thương mại tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam (EVFTA), có hiệu lực từ tháng 8 năm 2020, là một hiệp định toàn diện đảm bảo lợi ích cân bằng cho cả Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Hiệp định này tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản, về thuế nhập khẩu so với đối thủ, đồng thời cung cấp cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần tại khu vực Châu Âu. Dựa trên thông tin thứ cấp thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và mô hình SWOT, bài nghiên cứu này phân tích những cơ hội và những thách thức cần chú ý mà EVFTA có thể mang lại cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Cuối cùng, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Từ khóa: EVFTA, EU, Việt Nam, thủy sản, xuất khẩu

Abstract
The Vietnam-European Union Free Trade Agreement (EVFTA), which came into effect in August 2020, is a comprehensive agreement that ensures a balanced benefit for both Vietnam and the EU. This agreement creates a competitive advantage for Vietnam’s export products, especially in the fishery sector, in terms of import duties compared to competitors as well as provides a chance for Vietnamese businesses to expand market share in the European region. Based on the secondary information collected from reliable sources and the SWOT matrix, this research analyzes not only the opportunities EVFTA may bring to fishery exports of Vietnam but also some notable challenges. Lastly, the authors conclude with practical recommendations aimed at sustainable growth for Vietnam’s fishery export industry.
Keywords: EVFTA, EU, Vietnam, fishery, export

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments