Vol 1

XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ VÀ NỀN TẢNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG...

Hoàng Kiều Nguyệt Thu 1 Sinh viên K57 Luật Thương mại quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Trần Phương Dung Sinh viên K57...

NGÂN HÀNG SỐ VÀ NHU CẦU XÂY DỰNG HÀNH LANG PHÁP LÝ

Nguyễn Thị Ngọc Ánh1 Sinh viên K57 Luật Thương mại quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Hà Công Anh Bảo Giảng viên Khoa...