Vol 1

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM...

Đào Quỳnh Mai Sinh viên K57 Ngân hàng và Tài chính quốc tế - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội,...

TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN CHÍNH...

Vũ Hương Ly, Nguyễn An Huy Sinh viên K56 Ngân hàng - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DƯỢC...

Hồ Linh Trang Sinh viên K56 CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà...

NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG...

Đặng Thùy Linh , Dương Thị Chinh, Phạm Minh Hà, Nguyễn Thị Thanh Huyền Sinh viên K57 Tài chính quốc tế - Khoa Tài chính...

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ...

Đào Thị Minh Hậu Sinh viên K56 Tài chính Quốc tế - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn...

ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA...

Đoàn Việt Hà Sinh viên K56 Phân tích đầu tư tài chính - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt...

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ VCB...

Cao Ngọc Anh Sinh viên K56 CLC Ngân hàng và Tài chính quốc tế - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY ...

Phạm Việt Cường Sinh viên K56 Phân tích và đầu tư tài chính - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội,...

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG ĐIỀU TIẾT CỦA YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐẾN Ý...

Bùi Thị Hà Trang Sinh viên K56 Tài chính Quốc tế - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn...

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẾN KẾT QUẢ...

Nguyễn An Huy Sinh viên K56 Ngân hàng - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam Kim Hương Trang Giảng viên...